Đề tài NCKH SV Đại học Đông Á vào chung kết cuộc thi SV NCKH thành phố Đà Nẵng năm 2023
Vinh danh - Chúc mừng

Đề tài NCKH SV Đại học Đông Á vào chung kết cuộc thi SV NCKH thành phố Đà Nẵng...

01 đề tài của Sinh viên Trường Đại học Đông Á xuất sắc tiến vào chung kết cuộc thi SV NCKH cấp Thành phố Đà Nẵng năm 2023

Cô Nguyễn Thị Quỳnh Như - Chuyên viên Phòng Quản lý Khoa học

0905705847 -