Thông báo thực hiện liêm chính khoa học trong hoạt động công nghệ, đào tạo, hoạt động học thuật tại Trường Đại học Đông Á