HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO

 

PGS. TS. Hoa Hữu Lân

Chủ tịch Hội đồng

GS. TSKH. Lê Văn Hoàng

Phó Chủ tịch

TS. Nguyễn Thị Anh Đào

Phó Chủ tịch

Các thành viên khác

»  PGS. TS. Trần Thị Minh Diễm

»  PGS. TS. Lê Thị Liên Thanh

»  PGS. TS. Đỗ Tú Lan

»  TS. Đỗ Trọng Tuấn

»  ThS. BS. Nguyễn Thị Thanh Bình

»  TS. Trần Ngọc Sơn

» TS. Nguyễn Thế Vinh

»  GS. TS. Trần Hữu Mạnh

»  TS. Nguyễn Xuân Thôi

»  TS. Trương Đình Châu

»  TS. Võ Như Quốc

»  ThS.Bùi Văn Viễn

»  ThS. Trương Văn Trí

»  ThS. Nguyễn Ngọc Hà

»  TS. Võ Thị Hoa Ban

»  TS. Trần Thanh

»  TS. Nguyễn Thị Thanh Tâm

»  ThS. Nguyễn Lê Hoàng

»  ThS. Nguyễn Quốc Vương

»  NCS. Cao Trí Dũng