Chức năng

 

Phòng Quản lý Khoa học là phòng chức năng có nhiệm vụ tham mưu, tổng hợp, đề xuất ý kiến về các hoạt động khoa học, giúp Ban Giám Hiệu tổ chức và quản lý toàn bộ hoạt động khoa học và công nghệ của Trường. Chức năng chính của Phòng là quản lý và định hướng phát triển công tác nghiên cứu khoa học thông qua việc xây dựng kế hoạch và chương trình hoạt động khoa học công nghệ từng năm và định hướng chiến lược phát triển khoa học công nghệ trong ngắn, trung và dài hạn của Nhà trường.