GIỚI THIỆU PHÒNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

 

A.  Chức năng

Phòng Quản lý Khoa học là bộ phận chức năng có nhiệm vụ tham mưu, tổng hợp, đề xuất ý kiến, giúp Hiệu trưởng tổ chức quản lý toàn bộ hoạt động khoa học công nghệ của Trường. Chức năng chính của Phòng là quản lý, xây dựng kế hoạch, định hướng phát triển công tác nghiên cứu khoa học và kế hoạch hoạt động khoa học công nghệ của Trường từng năm và kế hoạch 5 năm.

B.  Nhiệm vụ

1.  Quản lý Khoa học

 • Tham mưu lãnh đạo xây dựng chiến lược phát triển khoa học công nghệ và khai thác, bồi dưỡng tiềm lực khoa học công nghệ của nhà trường
 • Xây dựng các văn bản, quy định, quy chế để triển khai, quản lý và đánh giá hoạt động khoa học công nghệ của nhà trường Tổ chức, triển khai, quản lý, đánh giá, quảng bá và chuyển giao kết quả của các hoạt động khoa học công nghệ của nhà trường phục vụ quản lý giáo dục, đào tạo và ứng dụng thực tiễn
 • Đầu mối liên kết, hợp tác trong hoạt động khoa học công nghệ
 • Thực hiện công tác tổng hợp, báo cáo và lưu trữ về hoạt động khoa học công nghệ của nhà trường.
 • Tổ chức xuất bản tập san/tạp chí khoa học, các hội nghị khoa học và các hoạt động khoa học công nghệ khác của nhà trường.

2.  Quản lý giảng dạy

 • Chịu trách nhiệm chuyên môn về họat động giảng dạy cho các môn cơ bản về khoa học tự nhiên và các môn kỹ năng;
 • Triển khai thực hiện kế hoạch giảng dạy;
 • Xây dựng và hoàn thiện chương trình đào tạo các môn kỹ năng làm việc, kỹ năng học tập;

3.  Quản lý nguồn nhân lực

 • Quản lý giảng viên, cán bộ và sinh viên thuộc Phòng/Khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng;
 • Xây dựng kế hoạch nhân sự của Phòng/Khoa, tham gia vào công tác tuyển dụng, đảm bảo nhân sự được tuyển dụng phù hợp với yêu cầu của Phòng/Khoa;
 • Lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, phát triển đội ngũ giảng viên kế cận;
 • Phối hợp đánh giá công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học của giảng viên nhằm đảm bảo chất lượng đội ngũ giảng dạy;
 • Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đội ngũ giảng viên, cán bộ và sinh viên; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và cán bộ của Phòng/Khoa;
 • Quản lý cơ sở vật chất, thiết bị của Phòng/Khoa;