HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO *

 

TS. Nguyễn Thị Anh Đào

Chủ tịch

TS. Đỗ Trọng Tuấn

Phó Chủ tịch

PGS. TS. Hoa Hữu Lân

Phó Chủ tịch

Các thành viên:

»  ThS. Lương Minh Sâm

»  PGS. TS. Nguyễn Văn Nhận

»  TS. Nguyễn Phước Minh

»  PGS. TS. Trần Thị Minh Diễm

»  TS. Trần Ngọc Sơn

»  TS. Bùi Văn Viễn

 

 

 

 

» TS. Nguyễn Văn Minh

» TS. Nguyễn Xuân Thôi

» ThS. Trương Văn Trí

»  ThS. Nguyễn Lê Hoàng

»  PGS. TS. Đỗ Tú Lan

 

 

» TS. Nguyễn Thế Vinh

»  TS. Nguyễn Hoàng Tứ

»  TS. Nguyễn Thị Thanh Tâm

»  ThS. Trần Thị Hoa Ban

»  ThS. Cao Trí Dũng

 

 

* Căn cứ Quyết định Số 369/QĐ-ĐHĐA ngày 17/12/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Đông Á