Nhiệm vụ

 

  • Tham mưu lãnh đạo xây dựng chiến lược phát triển khoa học công nghệ và khai thác, bồi dưỡng năng lực nghiên cứu khoa học công nghệ của Nhà trường.
  • Xây dựng các văn bản, quy định, quy chế để triển khai, quản lý và đánh giá hoạt động khoa học công nghệ của nhà trường Tổ chức.
  • Triển khai, quản lý, đánh giá, quảng bá và chuyển giao kết quả của các hoạt động khoa học công nghệ của Nhà trường phục vụ quản lý giáo dục, đào tạo và ứng dụng thực tiễn.
  • Đầu mối liên kết và tiếp nhận, hợp tác trong hoạt động khoa học công nghệ; phối hợp với các đơn vị trong và ngoài trường thúc đẩy công tác nghiên cứu khoa học, hợp tác phát triển và truyền thông trên các lĩnh vực đào tạo, khoa học công nghệ và dịch vụ của Trường.
  • Tổ chức xuất bản tập san/tạp chí khoa học, các hội nghị khoa học và các hoạt động khoa học công nghệ khác của nhà trường.
  • Thực hiện công tác tổng hợp, báo cáo và lưu trữ về hoạt động khoa học công nghệ của nhà trường.
  • Đầu mối tổ chức và hỗ trợ tổ chức những sự kiện khoa học công nghệ (Webinar, Workshop, hội thảo, hội nghị…) Nhà Trường.
  • Thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công bố quốc tế theo sự phân công nhiệm vụ.
  • Đầu mối thông tin, hỗ trợ phát triển và triển khai các dự án/đề tài nghiên cứu khoa học ở các cấp (Trường, Tỉnh, Bộ, Quốc gia, Quốc tế).