Nhân sự

 • TS. Trần Mạnh Hùng

  TS. Trần Mạnh Hùng

 • NCS. Lê Ngọc Quang

 • TS. Bùi Thị Kim Huệ

  TS. Bùi Thị Kim Huệ

  • Cán bộ (Kiêm nhiệm), Phó Viện trưởng Viện ISSER

  • 0918 054 579
  • huebtk@donga.edu.vn
 • ThS. Nguyễn Thị Quỳnh Như

  ThS. Nguyễn Thị Quỳnh Như