Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Đông Á

Địa chỉ: 33 Xô Viết Nghệ Tĩnh, TP Đà Nẵng

Số điện thoại: 0236 3519 929 - 0236 3519 991

Website: www.donga.edu.vn

Email:

Phòng Nghiên cứu khoa học

Số điện thoại:

Nguyễn Thị Thanh Tâm

0905.143.444

Nguyễn Thị Ngọc Thanh

0168.993.1613

Nguyễn Hữu Nguyên Xuân

0905.083.452