Tổng quan về Tập san

 

Tập san Khoa học - Trường Đại học Đông Á là một Tập san khoa học và công nghệ truy cập mở (open access) có hệ thống bình duyệt nhằm mục đích xuất bản các kết quả nghiên cứu trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, kỹ thuật, khoa học xã hội và nhân văn, ngôn ngữ và khoa học ứng dụng. Mục tiêu trọng tâm của Tập san là trở thành một địa chỉ công bố khoa học có uy tín trong nước và quốc tế, là nơi các giảng viên, nhà nghiên cứu công bố những khám phá mới nhất và là một diễn đàn để thảo luận về các vấn đề quan trọng trên mọi lĩnh vực có tác động tới sự phát triển của khoa học công nghệ trong nước và quốc tế.

Chính sách chung

Đối với các nghiên cứu chưa được xuất bản (unpublished materials)

Khi nộp các bản thảo tới Ban biên tập, tác giả phải đảm bảo rằng bài báo chưa được xuất bản hoặc gửi đi các Tập san/tạp chí hoặc nhà xuất bản khác cả trong và ngoài nước ở các ngôn ngữ khác nhau, ngoại trừ ở dạng tóm tắt hội thảo, hội nghị. Tác giả chính và tác giả chịu trách nhiệm phải đảm bảo rằng tất cả các đồng tác giả khác cùng đồng thuận trước khi nộp bản thảo bài báo tới Tập san.

Về tranh chấp quyền lợi (conflict of interest)

Khi gửi bản thảo, các tác giả có trách nhiệm cung cấp thông tin chính xác về nguồn tài trợ thực hiện các nghiên cứu và Giấy đồng ý không có tranh chấp quyền lợi nảy sinh từ kết quả nghiên cứu. Các tác giả phải đồng thuận không cản trở việc bình duyệt và không tạo ra những ảnh hưởng tiêu cực đến việc đánh giá chất lượng của bài báo.

Bản quyền (copyright)

Bản quyền thuộc về các tác giả của bài báo. Việc sử dụng bài viết sẽ được quản lý, điều chỉnh dựa trên giấy phép của Bộ thông tin và truyền thông dành cho Trường Đại học Đông Á.

Đồng tác giả (co-authors)

Quyền đồng tác giả được ghi nhận trên bài báo, vị trí đồng tác giả dành cho những người có đóng góp vào công trình nghiên cứu ở các vị trí như chủ trì đề tài, tổng quan, thiết kế thí nghiệm, thực hiện thí nghiệm, phân tích, và bình luận kết quả nghiên cứu. Tất cả những người có đóng góp cho nghiên cứu phải được liệt kê là đồng tác giả. Những người khác cùng tham gia vào một số khía cạnh cơ bản của nghiên cứu được khuyến khích ghi tên trong phần Lời cảm ơn. Danh sách tác giả khi có sự thay đổi sau khi gửi bản gốc phải được sự cho phép của Ban biên tập Tập san.

Chính sách chia sẻ dữ liệu (data sharing policy)

Tập san Khoa học Đại học Đông Á yêu cầu các tác giả phải tuân theo chính sách chia sẻ dữ liệu. Dữ liệu nghiên cứu sau khi công bố cần được cung cấp rộng rãi cho cộng đồng các nhà khoa học, nhà nghiên cứu để thấy được giá trị và tính hợp lệ của nghiên cứu được xuất bản trên Tập san, đồng thời khuyến khích nhân rộng kết quả và cung cấp cho cộng đồng cơ hội học hỏi và ứng dụng kết quả. Khi xuất bản trên Tập san, các tác giả có thể được yêu cầu cung cấp và công khai dữ liệu gốc (data availability statement - DAS) trong các bài báo của họ. Các tác giả được khuyến khích chia sẻ dữ liệu của họ nhưng không bắt buộc và không ảnh hưởng đến Quyết định xuất bản.

Quy trình đánh giá và phản biện

Ban biên tập Tập san có quyền từ chối bản thảo đã nộp mà không cần xem xét nếu các nghiên cứu không đủ dữ liệu khoa học, không có tính sáng tạo mới lạ hoặc không đủ quan trọng để xuất bản trên Tập san.

Các bản thảo được coi là không phù hợp (không dữ liệu khoa học hoặc quá đơn giản, hoặc không đúng mục tiêu) được trả lại cho tác giả mà không cần xem xét. Các công trình sẽ được các chuyên gia phản biện ở lĩnh vực đó đánh giá khách quan và đầy đủ, kết quả đánh giá là cơ sở cho Ban biên tập quyết định có nên xuất bản trên Tập san hay không.

Các bài báo bao gồm dạng bài báo nghiên cứu (research articles), bài tổng quan (review papers), bài dạng công bố ngắn (short communication) và thư gửi Ban biên tập (letter to editors) đều được phản biện bởi ít nhất 2 nhà khoa học có chuyên môn cao, có uy tín học thuật trong lĩnh vực. Tập san sử dụng mô hình bình duyệt kín (double-blind peer review model), tác giả và người thẩm định đều không biết thông tin của nhau). Tác giả có quyền yêu cầu, gợi ý những nhà khoa học có chuyên môn xem xét lại bản thảo của họ, tuy nhiên, đây sẽ chỉ được coi là một đề xuất và việc lựa chọn người đánh giá cuối cùng sẽ do Ban biên tập quyết định.

Sai phạm khoa học

Tập san chỉ xuất bản các bản thảo gốc, Tập san không đồng ý xuất bản lại các công bố hoặc sẽ được xuất bản ở những nơi khác.. Các bài xuất bản hoặc ấn phẩm được điều chỉnh, ghi chép hoặc copy lại từ các nguồn khác nhau của dữ liệu đã được xuất bản cùng một tác giả trước đó sẽ bị từ chối. Nếu bị phát hiện sau khi xuất bản, Tập san có quyền hủy bài và nghiêm cấm tác giả đăng bài trong vòng 2 năm. Trong trường hợp cụ thể, Ban biên tập sẽ dựa theo Nguyên tắc cốt lõi COPE quốc tế để xử lý sai phạm (Core practices | COPE: Committee on Publication Ethics).