THÔNG BÁO VỀ VIỆC TRIỂN KHAI VÀ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN NĂM HỌC 2022 - 2023

Kính gửi: Trưởng/Phó các Khoa - Trường Đại học Đông Á

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI VÀ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN NĂM HỌC 2022 - 2023

Thực hiện theo kế hoạch Khoa học và Công nghệ của Trường Đại học Đông Á năm học  2022 - 2023, Phòng Quản lý Khoa học (QLKH) triển khai kế hoạch tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học (NCKH) của sinh viên (SV) năm học 2022 - 2023 như sau:

I. Yêu cầu đối với các đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên (NCKH SV)

- Các đề tài phải có mục tiêu và đối tượng nghiên cứu phù hợp với mục tiêu đào tạo của các học phần trong chương trình đào tạo của người học; có sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng/định tính,…;

- Đề tài có ý nghĩa khoa học và thực tiễn, đáp ứng yêu cầu phục vụ học tập trong Trường;

- Đề tài phải đảm bảo tính mới, không trùng lặp với các công trình nghiên cứu;

- Mỗi đề tài NCKH SV do 01 SV chịu trách nhiệm thực hiện chính, số lượng thành viên tham gia không quá 05 SV (khuyến khích có sự tham gia đồng thời của SV trên 2 niên khóa). Mỗi SV tham gia nghiên cứu tối đa 01 đề tài NCKH/1 năm học;

- Các đề tài tham dự NCKH SV cấp Khoa là cơ sở để tham gia các cuộc thi NCKH SV cấp Trường và các cấp cao hơn (Thành phố, Bộ, Giải thưởng Eureka…).

II. Kế hoạch thực hiện

Giai đoạn

Nội dung

Yêu cầu

NCKH SV CẤP KHOA

Giai đoạn 1: Đăng ký đề tài: Từ ngày 01.09.2022 đến ngày 30.09.2022

 

 • Các khoa tổ chức cho SV đăng ký đề tài NCKH và đề xuất tên đề tài NCKH;
 • Hội đồng khoa học các khoa rà soát, phê duyệt danh mục đề tài và đảm bảo số lượng theo quy định của nhà trường;
 • Các khoa lập danh sách SV đăng ký NCKH (Mẫu M01) và gửi (bản cứng và bản pdf) về Phòng QLKH trước ngày 30.09.2022.
 • Danh sách sinh viên đăng ký NCKH  (M01)

Giai đoạn 2:

Xét duyệt thuyết minh: Trước ngày 31.12.2022

 

 • Thuyết minh đề tài NCKH SV được thực hiện theo yêu cầu (Mẫu M02)
 • Các khoa thành lập thành lập Hội đồng xét duyệt thuyết minh đề tài NCKH SV cấp Khoa (Mẫu M03) và gửi (bản cứng và bản pdf) về Phòng Quản lý Khoa học trước khi tổ chức đánh giá thuyết minh đề tài.
 • Tổ chức đánh giá thuyết minh đề tài NCKH SV. (Mẫu M04).
 • Các khoa tổng hợp kết quả đánh giá thuyết minh đề tài NCKH SV (Mẫu M05) gửi Phòng QLKH để thực hiện Phê duyệt danh mục đề tài NCKH SV của toàn trường.  
 • Thuyết minh đề tài NCKH SV (M02)
 • Đề nghị thành lập Hội đồng xét duyệt thuyết minh cấp Khoa (M03)
 • Biên bản họp Hội đồng đánh giá thuyết minh đề tài NCKH cấp Khoa (M04)
 • Đề nghị phê duyệt danh mục đề tài NCKH  SV cấp Khoa (M05)

Giai đoạn 3: Nghiệm thu đề tài.

Trước ngày 31.03.2023

 

 • Các đề tài triển khai thực hiện và viết báo cáo tổng kết đề tài NCKH (báo cáo tổng kết theo Mẫu M06). Giảng viên hướng dẫn hỗ trợ nhóm đề tài hoàn thiện theo biểu mẫu được yêu cầu.
 • Các khoa thành lập Hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH SV (Mẫu M07) và gửi (bản cứng và bản pdf) về Phòng QLKH trước khi tổ chức nghiệm thu đề tài.
 • Sau khi tổ chức nghiệm thu đề tài NCKH SV, các khoa gửi kết quả đánh giá đề tài NCKH SV về Phòng QLKH (Mẫu 08).
 • Báo cáo tổng kết đề tài Sinh viên NCKH (M06)
 • Đề nghị thành lập Hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH SV(M07)
 • Biên bản kết quả đánh giá nghiệm thu đề tài NCKH SV (M08)

NCKH SV CẤP TRƯỜNG

Giai đoạn 4:

Dự thi cuộc thi SV NCKH cấp Trường.

Trước ngày 20.05.2023

 

 • Cuộc thi NCKH SV cấp Trường dự kiến tổ chức vào ngày 20.05.2023
 • Các khoa căn cứ kết quả đánh giá đề tài NCKH cấp Khoa xét chọn đề tài gửi Phòng QLKH tham gia Cuộc thi NCKH SV cấp Trường năm học 2022-2023 (Mẫu M09). Số lượng đề tài mỗi Khoa gửi tham gia xét giải thưởng NCKH SV cấp Trường tối thiểu là 01 đề tài, tối đa là 05 đề tài (Số lượng đề tài có thể thay đổi tuỳ theo từng Khoa);
 • Các khoa gửi nội dung đề tài tham dự cuộc thi bao gồm: danh sách đăng ký đề tài, báo cáo tổng kết, bài báo;…
 • Lưu ý: Cuộc thi Sinh viên NCKH cấp Trường dùng mẫu cấu trúc bài báo của Tạp chí Khoa học Đại học Đông Á. Sau cuộc thi, các bài báo đạt yêu cầu sẽ được đăng trên Chuyên đề Khoa học và Đào tạo và trên Tạp chí Khoa học Đại học Đông Á (sau khi thực hiện theo quy trình phản biện và đăng tải của Tạp chí).

Kế hoạch tổ chức cuộc thi NCKH SV cấp Trường sẽ được thông báo sau

 • Danh sách đăng ký đề tài tham dự cuộc thi NCKH SV cấp Trường (M09).
 • Các biểu mẫu yêu cầu đi kèm (sẽ thông báo trong kế hoạch tổ chức Cuộc thi NCKH SV cấp Trường)

NCKH SV CÁC CẤP

Giai đoạn 5: Tham gia NCKH SV các cấp.
Từ ngày 21.05.2023

 

Các đề tài dự thi cuộc thi NCKH SV cấp Trường sẽ được các khoa xét chọn để tham gia giải thưởng NCKH SV các cấp. Cụ thể như sau:

Thời hạn

đăng ký

(Dự kiến)

Cuộc thi

Quy mô

Số lượng đề tài tối đa được đăng ký (Trường Đại học Đông Á)

30.06 hàng năm

Giải thưởng NCKH SV cấp Bộ

Cấp Bộ

Tùy theo số lượng sinh viên chính quy

30.08 hàng năm

Giải thưởng NCKH SV cấp Thành phố Đà Nẵng

Cấp Thành phố

Không giới hạn

25.09 hàng năm

Giải thưởng NCKH SV - Eureka

Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh phối hợp cùng với Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh tổ chức.

Tối đa 10 đề tài /1 lĩnh vực

Có 12 lĩnh vực

 

 
Xem nội dung thông báo tại: Các biểu mẫu đi kèm