THÔNG BÁO ĐỀ XUẤT NHIỆM VỤ THUỘC "CHƯƠNG TRÌNH BẢO TỒN VÀ SỬ DỤNG BỀN VỮNG NGUỒN GEN ĐẾN NĂM 2025, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030"

      Phòng Khoa học nhận được Thông báo số 25/TB-SKHCN  của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk về việc Đề xuất nhiệm vụ thuộc "Chương trình bảo tồn và sử dụng bền vững nguồn gen đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" nhằm triển khai thực hiện đề án khung nhiệm vụ khoa học và công nghệ về quỹ gen cấp bộ, cấp tỉnh.

      Nội dung đề xuất theo hướng dẫn tại thông tư số 17/2016/TT-BKHCN ngày 01/09/2016 quy định thực hiện Chương trình bảo tồn và sử dụng  bền vững nguồn gen đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. 

      Phiếu đăng ký gửi trực tiếp về Sở Khoa học và Công nghệ Đắk Lắk (Phòng Quản lý Khoa học, số 15A, Trường Chinh, TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) và gửi kèm 01 bản điện tử đến email: qlkh@khcn.daklak.gov.vn, chậm nhất trước ngày 17/03/2020.

      Phòng Khoa học xin thông báo đến các Khoa được biết để đề xuất nhiệm vụ quỹ gen cấp tỉnh, cấp bộ.

http://THÔNG BÁO 25/TB-SKHCN