TB v/v đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ Khoa học & Công nghệ cấp thành phố và cấp cơ sở năm 2020 của thành phố Đà Nẵng

Theo Hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách khoa học và công nghệ của Bộ Khoa học và Công nghệ và Quy trình xây dựng kế hoạch nghiên cứu hàng năm của thành phố Đà Nẵng, Sở KH&CN thông báo về việc đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố và cấp cơ sở năm 2020.

Các văn bản gần đây của thành phố khuyến khích hướng nghiên cứu:

  • Nghiên cứu lý luận phục vụ việc xây dựng nghị quyết, chỉ thị, kết luận của thành phố,
  • Đề xuất các giải pháp nâng cao năng suất lao động xã hội trên địa bàn thành phố,
  • Nghiên cứu ứng dụng chuyển giao công nghệ sản xuất các sản phẩm thân thiện môi trường thay thế túi nilon, sản phẩm nhựa khó phân hủy, sử dụng một lần...

Theo đó, mỗi cơ quan, đơn vị có thể đề xuất nhiều nhiệm vụ và sắp xếp theo thứ tự ưu tiên. Đồng thời trong phạm vi chức năng nhiệm vụ của mình cơ quan, đơn vị có thể đặt hàng các vấn đề, nhiệm vụ khoa học, công nghệ cần giải quyết để mời các tổ chức, nhà khoa học thực hiện.

Nội dung đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố thực hiện theo các biểu mẫu sau:

  • Phiếu đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cáp thành phố (theo mẫu 01 của Hướng dẫn số 02/HD-SKHCN): 01 bản
  • Phiếu đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố (theo mẫu 02 của Hướng dẫn số 02/HD-SKHCN): 01 bản

Nội dung đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở thực hiện theo các biểu mẫu sau:

  • Phiếu đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở (theo mẫu CS01 của Hướng dẫn ban hành kèm theo Quyết định số 372/QĐ-SKHCN): 01 bản
  • Phiếu đề xuất thực hiện mô hình (theo mẫu CS2 của Hướng dẫn ban hành kèm theo Quyết định số 372/QĐ-SKHCN): 01 bản

Các văn bản và biểu mẫu liên quan được đăng tại trang thông tin điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ http://www.dost.danang.gov.vn -Phần hướng dẫn hoạt động KH&CN/ Đăng ký đề tài khoa học.

Thời gian nhận đề xuất, đặt hàng: Sở Khoa học và Công nghệ tiếp nhận các đề xuất, đặt hàng thường xuyên, liên tục trong năm. Đối với các đề xuất, đặt hàng đợt 1 năm 2020, đề nghị các tổ chức, cá nhân gửi về Sở Khoa học và Công nghệ trước ngày 31/03/2020.

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: Phòng Quản lý Khoa học, Sở Khoa học và Công nghệ, ĐT: 0236.3830215

Email: qlkhskhcn@danang.gov.vn

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐỀ XUẤT ĐẶT HÀNG NHIỆM VỤ KH&CN NĂM 2020