TB về việc đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ Khoa học & Công nghệ cấp thành phố năm 2019 (đợt 1)

Phòng Khoa học xin được gửi đến Thông báo về việc  đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ Khoa học & Công nghệ cấp thành phố năm 2019 (đợt 1). Kính đề nghị lãnh đạo đơn vị triển khai đến CBGV đơn vị mình để đăng ký thực hiện.

1. Thời gian nhận hồ sơ: Thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ là ngày 30/8/2018

2. Nơi nhận hồ sơ: Sở Khoa học & Công nghệ thành phố Đà Nẵng

3. Liên hệ: Phòng Quản lý Khoa học, sở Khoa học & Công nghệ Tp. Đà Nẵng.

Vui lòng xem file Thông báo kèm theo: 38/TB-SKHCN - 27/6/2018