SV NCKH 2020-2021:NGHIÊN CỨU NHU CẦU DU LỊCH BỤI CỦA SINH VIÊN ĐÔNG Á

Đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên 18(03)_047: "NGHIÊN CỨU NHU CẦU DU LỊCH BỤI CỦA SINH VIÊN ĐÔNG Á" của sinh viên Nguyễn Trịnh Phương Trang, Nguyễn Lê Anh Thư, Tạ Thị Mỹ Trâm khoa Du lịch.

Hội thi Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp trường năm học 2020-2021 với chủ đề: “SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC: PHÁ VỠ RÀO CẢN, KIẾN TẠO TƯƠNG LAI” 

Mã số đề tài: 18(03)_047

Tên đề tài:  NGHIÊN CỨU NHU CẦU DU LỊCH BỤI CỦA SINH VIÊN ĐÔNG Á

Sinh viên tham gia: Nguyễn Trịnh Phương Trang, Nguyễn Lê Anh Thư, Tạ Thị Mỹ Trâm

Khoa: Du lịch

Mục tiêu: Đề tài được thực hiện nhằm phân tích thực trạng du lịch Bụi “Backpacking” của sinh viên Đông Á. Dữ liệu trong đề tài được thu thập bằng cách khảo sát sinh viên trường Đại học Đông Á để tìm hiểu thực trạng du lịch Bụi của sinh viên. Đề tài sử dụng các phương pháp chính là phân tích, phân loại, tổng hợp lý thuyết, khảo sát thực tế, toán học trong NCKH, thống kê, so sánh, phân tích và tổng hợp dữ liệu, điều tra xã hội học. Kết quả nghiên cứu cho thấy du lịch Bụi là loại hình du lịch khá mới mẻ và đang là xu hướng của giới trẻ hiện nay. Bên cạnh đó, nghiên cứu cũng chỉ ra các tác động làm ảnh hưởng đến nhu cầu du lịch Bụi của sinh viên. Dựa trên kết quả phân tích, nghiên cứu đề xuất một số giải pháp phù hợp để đáp ứng nhu cầu du lịch Bụi của sinh viên Đông Á tốt hơn trong thời gian tới.