SEMINAR " AI-CHATGPT TRONG GIÁO DỤC, NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ TRUYỀN THÔNG" Buổi 2- 16.03.2023

Tên gọi: SEMINAR " AI-CHATGPT TRONG GIÁO DỤC, NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ TRUYỀN THÔNG'

Thời gian & Địa điểm: 14h00 ngày 16.03.2023, Hội trường Edison

Diễn giả: Diễn giả Hoàng Nam Tiến - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty FPT Telecom, Tập đoàn FPT

Hình thức: Trực tiếp và gián tiếp

Link: https://meet.google.com/zey-ytip-mrn

Bài tham luận: 

Chuyên đề 1: Công nghệ và giáo dục, ứng dụng ChatGPT vào giảng dạy, học tập.  Diễn giả Hoàng Nam Tiến - Chủ tịch FPT Telecom

Chuyên đề 2: Chat GPT- Vai trò đối với việc dạy học tại Đại học Đông Á. ThS. Lê Phước Hoài Bảo - Phó Trưởng Khoa Quản trị Kinh doanh. 

Chuyên đề 3: Các định hương thích ứng cới AI - CHAT GPT đối với các ngành đào tạo hoạt động Marketing và truyền thông của Đại học Đông Á. TS. Lê Bách Giang - Trưởng Khoa Marketing.