KẾT QUẢ CUỘC THI  SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2020-2021 

KẾT QUẢ CUỘC THI  SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2020-2021  

'PHÁ VỠ RÀO CẢN, KIẾN TẠO TƯƠNG LAI'

HỘI ĐỒNG 1: BAN KHOA HỌC KỸ THUẬT_POWERPOINT

HỘI ĐỒNG 2: BAN KINH TẾ XÃ HỘI_POWERPOINT

HỘI ĐỒNG 3: BAN KHOA HỌC KỸ THUẬT_POSTER

HỘI ĐỒNG 4: BAN KINH TẾ XÃ HỘI_POSTER