KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện nghiên cứu khoa học sinh viên Năm học 2023-2024

 1. MỤC ĐÍCH

- Nhằm thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học (NCKH) và đổi mới sáng tạo trong sinh viên (SV) toàn trường. Khuyến khích SV NCKH và vận dụng những kiến thức đã học vào giải quyết những vấn đề thực tiễn của cuộc sống.

- Tạo sân chơi học thuật truyền thống cho sinh viên Trường Đại học Đông Á; có điều kiện chia sẻ và cập nhật kiến thức giữa các ngành với nhau. Đồng thời, là cơ hội để SV hoàn thiện kỹ năng trong nghiên cứu khoa học.

- Phát huy năng lực tư duy sáng tạo, khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm và hình thành năng lực  tự học, tự nghiên cứu cho sinh viên.

 1. YÊU CẦU ĐỀ TÀI SV NCKH
 1. Thời gian thực hiện

Các Khoa triển khai thực hiện đề tài SV NCKH cấp khoa từ 04.09.2023 đến 10.04.2024, cụ thể:

- Đăng ký đề tài SV NCKH cấp khoa: Hoàn thành trước 14.10.2023;

- Xét duyệt thuyết minh đề tài SV NCKH cấp khoa: Hoàn thành trước 31.12.2023;

- Nghiệm thu đề tài SV NCKH cấp khoa: Hoàn thành trước 10.04.2024;

 1. Yêu cầu đối với các đề tài SV NCKH

- Các đề tài phải có mục tiêu và đối tượng nghiên cứu phù hợp với mục tiêu đào tạo của các học phần trong chương trình đào tạo của người học; có sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng, phương pháp định tính, hoặc các phương pháp nghiên cứu khác;

- Đề tài có ý nghĩa khoa học và thực tiễn, phục vụ học tập trong nhà Trường;

- Đề tài phải đảm bảo tính mới, không trùng lặp với các công trình nghiên cứu đã có;

- Mỗi đề tài SV NCKH do 01 SV chịu trách nhiệm thực hiện chính, số lượng thành viên tham gia không quá 05 SV (khuyến khích có sự tham gia đồng thời của SV trên 2 niên khóa). Mỗi SV tham gia nghiên cứu tối đa 01 đề tài NCKH/1 năm học;

- Sinh viên thuộc các đơn vị khác nhau có thể tham gia trong cùng một nhóm nghiên cứu; Khoa có sinh viên chịu trách nhiệm chính là đơn vị quản lý đề tài này;

- Mỗi đề tài có 01 Giảng viên hướng dẫn, trong trường hợp đặc biệt cần có sự hỗ trợ hướng dẫn của 01 giảng viên hướng dẫn khác, đại diện đề tài thực hiện đề nghị bổ sung nhân sự hướng dẫn; đề nghị sẽ được xem xét bởi lãnh đạo Khoa và Trưởng Phòng QLKH;

- Giảng viên hướng dẫn (GVHD) có trách nhiệm tham gia hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học, chịu trách nhiệm về nội dung của đề tài được phân công hướng dẫn, tuân thủ đầy đủ các nguyên tắc về đạo đức nghiên cứu và các quy định hiện hành. Khuyến khích GVHD chỉ hướng dẫn 01 đề tài để tập trung cho đề tài được hướng dẫn.

- Các đề tài tham dự SV NCKH cấp Khoa được yêu cầu sẵn sàng tham gia các cuộc thi SV NCKH cấp Trường và các cấp cao hơn (Thành phố, Bộ, Giải thưởng Euréka…).

 1. SV NCKH CẤP KHOA
 1. Kế hoạch

Thời gian

hoàn thành

Nội dung

Biểu mẫu

Giai đoạn 1: Đăng ký đề tài

Trước ngày 14.10.2023

 • Các khoa tổ chức cho SV đăng ký đề tài NCKH và đề xuất tên đề tài NCKH;
 • Hội đồng khoa học các khoa rà soát, phê duyệt danh mục đề tài và đảm bảo nội dung theo quy định của nhà trường;
 • Số lượng đề tài đăng ký: không giới hạn
 • Các khoa lập danh sách SV đăng ký thực hiện về Phòng QLKH
 • Danh sách sinh viên đăng ký NCKH  (M01) (bản cứng và bản Word)

Giai đoạn 2: Xét duyệt thuyết minh (XDTM)

Trước ngày 31.12.2023

Thực hiện thuyết minh đề tài SV NCKH.

 • Thuyết minh đề tài SV NCKH (M02)
 • Tổ chức đánh giá thuyết minh đề tài SV NCKH.
 • Gửi hồ sơ XDTM đề tài về Phòng QLKH

(1 bộ in và 1 bộ bản mềm về email: nckh@donga.edu.vn) sau khi hoàn tất đánh giá.

 • Đề nghị thành lập Hội đồng xét duyệt thuyết minh cấp Khoa (M03) (bản cứng và bản Word. Gửi cho P.QLKH trước khi tổ chức đánh giá ít nhất 3 ngày).

Bộ hồ sơ XDTM:

 • Biên bản họp Hội đồng đánh giá thuyết minh đề tài NCKH cấp khoa (M04).
 • Phiếu góp ý thuyết minh đề tài SV NCKH (M11).
 • Thuyết minh đề tài SV NCKH
 • Các khoa tổng hợp kết quả đánh giá thuyết minh đề tài SV NCKH gửi Phòng QLKH để thực hiện Phê duyệt danh mục đề tài SV NCKH của toàn trường. 
 • Đề nghị phê duyệt danh mục đề tài NCKH  SV cấp Khoa (M05) (quyết định dự kiến ban hành vào giữa tháng 01.2024).
 • Thực hiện chỉnh sửa thuyết minh đề tài theo góp ý của Hội đồng xét duyệt thuyết minh đề tài.
 • Thuyết minh đề tài SV NCKH

Giai đoạn 3: Nghiệm thu đề tài

Trước ngày 10.04.2024

 • Các đề tài triển khai thực hiện và viết báo cáo tổng kết đề tài NCKH.
 • Giảng viên hướng dẫn hỗ trợ nhóm đề tài hoàn thiện theo biểu mẫu được yêu cầu.
 • Báo cáo tổng kết đề tài Sinh viên NCKH (M06).
 • Thành lập Hội đồng nghiệm thu đề tài SV NCKH cấp khoa
 • Đề nghị thành lập Hội đồng nghiệm thu đề tài SV NCKH (M07) (bản cứng và bản Word). Gửi cho P.QLKH trước khi tổ chức đánh giá ít nhất 3 ngày.
 • Nhóm đề tài thực hiện báo cáo tổng kết đề tài cho Hội đồng

(Vui lòng gửi hồ sơ cho Hội đồng trước khi tổ chức đánh giá, tỉ lệ trùng lặp của báo cáo được yêu cầu thực hiện theo QĐ về trích dẫn và chống đạo văn dùng trong Trường Đại học Đông Á số 1236/QĐ-ĐHĐA-LMS ngày 20.10.2021).

 • Báo cáo tổng kết đề tài SV NCKH.
 • Các hồ sơ khác theo yêu cầu của Khoa.

 

 • Khoa tổ chức nghiệm thu đề tài SV NCKH.

Bộ hồ sơ nghiệm thu:

 • Biên bản kết quả đánh giá nghiệm thu đề tài SV NCKH (M08).
 • Phiếu đánh giá nghiệm thu đề tài (M12).
 • Phiếu tổng hợp điểm của hội đồng (M13).
 • Báo cáo tổng kết đề tài
 • Thực hiện chỉnh sửa báo cáo tổng kết đề tài SV NCKH theo góp ý của Hội đồng nghiệm thu.
 • Báo cáo tổng kết đề SV NCKH
 • In ấn và lưu trữ báo cáo tổng kết đề tài ở Khoa.
 • Gửi hồ sơ nghiệm thu đề tài SV NCKH về Phòng QLKH

Bộ hồ sơ (1 bộ in và 1 bộ bản Word về email: nckh@donga.edu.vn) sau khi hoàn tất đánh giá.

Khoa chấm chọn đề tài tham dự cuộc thi SV NCKH cấp Trường

Nộp danh sách đăng ký

 
 1. Quản lý hoạt động SV NCKH cấp Khoa

- Khoa có trách nhiệm lưu trữ đầy đủ hồ sơ (hồ sơ xét duyệt thuyết minh, nghiệm thu đề tài, báo cáo tổng kết) đề tài thực hiện nghiên cứu, các quyết định liên quan đến hoạt động nghiên cứu khoa học của SV cấp khoa.

- Khoa hỗ trợ đề tài thực hiện theo đúng biểu mẫu và đúng thời gian quy định. Khi có vấn đề liên quan đến việc thay đổi tên đề tài, thay đổi thành viên thực hiện đề tài, thay đổi GVHD, hoặc các thay đổi khác liên quan đến đề tài SV NCKH; ở cấp Khoa, lãnh đạo khoa có quyền quyết định về sự thay đổi, và khoa báo cáo sự thay đổi cho P.QLKH (ở giai đoạn xét duyệt thuyết minh).

- Sau khi có quyết định phê duyệt danh mục thực hiện đề tài SV NCKH, các thay đổi không được chấp nhận.

- Các Khoa thực hiện nghiêm túc các mốc thời gian của các hoạt động, các vấn đề liên quan đến quyền lợi của sinh viên không được giải quyết nếu như khoa thực hiện không đúng theo yêu cầu đã đề ra.

- Sau mỗi hội đồng, Cán bộ phụ trách NCKH khoa thực hiện việc tổng hợp hồ sơ và gửi về cho P.QLKH (1 bộ in và 1 bộ file gửi qua email: nckh@donga.edu.vn).

- GVHD: Được tính giờ nghiên cứu khoa học theo quy định định mức giờ NCKH (QĐ số: 435/QĐ-ĐHĐA ngày 25.11.2016).

- Khoa đề xuất cấp giấy chứng nhận cho sinh viên có thành tích trong hoạt động SV NCKH cấp khoa.

 1. Quyền lợi của sinh viên

- Sinh viên thực hiện đề tài NCKH được GVHD và khoa hỗ trợ thực hiện đề tài.

- Sinh viên được cộng điểm vào môn học có liên quan đến đề tài thực hiện (khoa quyết định về điểm cộng bao nhiêu và môn học được cộng).

- SV có đề tài NCKH nghiệm thu thành công được cấp giấy chứng nhận tham gia NCKH.

 1. SV NCKH CẤP TRƯỜNG
 1. Kế hoạch

Nội dung

Biểu mẫu

Giai đoạn 4: Cuộc thi SV NCKH cấp Trường

 • Cuộc thi SV NCKH cấp Trường dự kiến tổ chức vào 20-25.05.2024 (Thời gian cụ thể được thông báo trong Kế hoạch)
 • Danh sách đăng ký đề tài tham dự cuộc thi SV NCKH cấp Trường (M09) gửi về P.QLKH trước ngày 20.04.2024.
 • Bài báo (M10), gửi về P.QLKH trước ngày 27.04.2024.

(Bài báo thực hiện quy định của Tạp chí Khoa học Đại học Đông Á - DAUJS, đảm bảo tinh thần liêm chính trong học thuật, tỉ lệ trùng lặp văn bản được yêu cầu theo QĐ số

1236/QĐ-ĐHĐA-LMS ngày 20.10.2021.

P. QLKH sử dụng các công cụ để thực hiện kiểm tra và thông báo kết quả cho khoa).

 • Các khoa căn cứ kết quả đánh giá đề tài NCKH cấp khoa xét chọn đề tài gửi Phòng QLKH tham gia Cuộc thi SV NCKH cấp Trường  năm học 2023-2024.
 • Số lượng đề tài tham gia:
 • Mỗi khoa đăng ký từ 02-05 đề tài tham dự cuộc thi. Các khoa có đề tài đạt giải nhất, giải nhì trong Cuộc thi SV NCKH cấp Trường năm liền trước (2022-2023) thì mỗi giải Nhất được gửi thêm tối đa 02 đề tài, mỗi giải Nhì được gửi thêm tối đa 01 đề tài. (Không tính giải thưởng bình chọn Poster được yêu thích).

 • Các khoa có đề tài lọt vào vòng chung kết Cuộc thi SV NCKH cấp Bộ/cấp TP. Đà Nẵng /Giải thưởng Euréka được gửi thêm tối đa 02 đề tài.

• Tổng số lượng đề tài một khoa gửi tham gia không được quá 07 đề tài.

 • Mỗi đề tài tham gia cuộc thi SV NCKH cấp Trường được yêu cầu viết 01 bài báo khoa học.

Kế hoạch tổ chức cuộc thi SV NCKH cấp Trường sẽ được thông báo sau.

 
 1. Quản lý hoạt động SV NCKH cấp Trường

- Khoa có trách nhiệm chấm chọn đề tài SV NCKH có chất lượng tốt tham gia cuộc thi SV NCKH cấp Trường. Hỗ trợ nhóm dự thi thực hiện các yêu cầu và hoàn thành đúng thời gian.

- Các đề tài được yêu cầu tham gia đầy đủ các sự kiện của Cuộc thi (sự kiện được thông báo trong kế hoạch tổ chức Cuộc thi SV NCKH cấp Trường). Thực hiện điểm danh theo yêu cầu, các vấn đề liên quan đến quyền lợi của đề tài không được giải quyết nếu như nhóm đề tài thực hiện không đúng theo yêu cầu của ban tổ chức cuộc thi đã đề ra.

- Ban tổ chức (BTC) cuộc thi cấp Trường thực hiện việc cấp giấy chứng nhận cho tất cả sinh viên tham gia cuộc thi cấp Trường.

- BTC cấp giấy khen và kinh phí khen thưởng cho các đề tài đạt giải.

- Các đề tài tham gia Cuộc thi cấp Trường đều được hỗ trợ kinh phí.

 1. Quyền lợi của sinh viên

- Sinh viên được hỗ trợ kinh phí tham gia cuộc thi.

- Sinh viên được cấp giấy chứng nhận tham gia cuộc thi.

- Được cấp giấy khen, tiền thưởng khi đạt giải.

- Được hỗ trợ gửi bài báo đi phản biện và đăng bài nghiên cứu lên Tập san Chuyên đề Sinh viên của Trường Đại học Đông Á và Tạp chí Khoa học Đại học Đông Á (nếu đáp ứng đủ điều kiện).

- Được hỗ trợ thông tin các cuộc thi các cấp sẽ được tổ chức.

 1. SV NCKH CẤP BỘ, THÀNH PHỐ VÀ GIẢI THƯỞNG  SV NCKH - EUREKA
 1. Kế hoạch

Giai đoạn 5:

Tham gia SV NCKH các cấp. Sau cuộc thi cấp Trường

Các đề tài dự thi cuộc thi SV NCKH cấp Trường sẽ được các Khoa xét chọn/đăng ký để tham gia giải thưởng SV NCKH các cấp. Cụ thể như sau:

Thời hạn đăng ký (Dự kiến)

Cuộc thi

Quy mô

Số lượng đề tài tối đa được đăng ký của Trường ĐH Đông Á

30.06 hàng năm

Giải thưởng SV NCKH cấp Bộ

Cấp Bộ

Tùy theo số lượng sinh viên chính quy

Khoảng 03 đề tài.

31.07 hàng năm

Giải thưởng SV NCKH cấp Thành phố Đà Nẵng

Cấp Thành phố

Không giới hạn

25.09 hàng năm

Giải thưởng SV NCKH - Euréka

Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh phối hợp cùng với Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh tổ chức.

Tối đa 10 đề tài /1 lĩnh vực

Có 12 lĩnh vực

 
 1. Quản lý hoạt động SV NCKH cấp Bộ, TP. Đà Nẵng và Giải thưởng  SV NCKH – Euréka
 1. Cấp Bộ:

- Phòng QLKH hỗ trợ chuyển thông tin của cuộc thi, nhận hồ sơ, đăng ký cuộc thi đúng thời gian quy định.

- Phòng QLKH và Khoa thực hiện việc chọn đề tài tham gia cuộc thi theo quy định.

- Các đề tài được chọn thực hiện hồ sơ theo quy định vào nộp đúng thời gian. Các Khoa có đề tài tham dự thực hiện việc hỗ trợ đề tài hoàn thiện các yêu cầu, đúng yêu cầu của cuộc thi.

- Các đề tài lọt vào vòng chung kết được hỗ trợ kinh phí tham gia/thực hiện đề tài, và được khen thưởng nếu đề tài đạt giải.

 1. Cấp Thành phố Đà Nẵng:

- Phòng QLKH hỗ trợ chuyển thông tin của cuộc thi, nhận hồ sơ, đăng ký cuộc thi đúng thời gian quy định.

- Các Khoa thực hiện việc chọn đề tài tham gia cuộc thi theo quy định.

- Các đề tài được chọn thực hiện hồ sơ theo quy định vào nộp đúng thời gian. Các Khoa có đề tài tham dự thực hiện việc hỗ trợ đề tài hoàn thiện các yêu cầu, đúng yêu cầu của cuộc thi.

- Các đề tài lọt vào vòng chung kết được hỗ trợ kinh phí tham gia/thực hiện đề tài, và được khen thưởng nếu đề tài đạt giải.

 1. Giải thưởng  SV NCKH – Euréka

- Phòng QLKH hỗ trợ chuyển thông tin của cuộc thi, nhận hồ sơ, đăng ký cuộc thi đúng thời gian quy định.

- Các Khoa thực hiện việc chọn đề tài tham gia cuộc thi theo quy định.

- Các đề tài được chọn thực hiện hồ sơ theo quy định vào nộp đúng thời gian. Các Khoa có đề tài tham dự thực hiện việc hỗ trợ đề tài hoàn thiện các yêu cầu, đúng yêu cầu của cuộc thi.

- Các đề tài lọt vào vòng chung kết được hỗ trợ kinh phí tham gia/thực hiện đề tài, và được khen thưởng nếu đề tài đạt giải.

 1. Quyền lợi của sinh viên

- Được hỗ trợ thông tin cuộc thi, hoàn thiện nội dung và nộp tham gia.

- Hỗ trợ kinh phí khi tham gia cuộc thi và kinh phí thực hiện đề tài khi vào vòng chung kết.

 1. TỔ CHỨC SEMINAR/HỘI THẢO/HỘI NGHỊ

Một số hoạt động dự kiến sẽ được tổ chức trong khuôn khổ Cuộc thi:

 1. Lễ Phát động Cuộc thi SV NCKH năm học 2023-2024.
 2. Các Seminar hướng dẫn SV NCKH, chia sẻ kinh nghiệm nghiên cứu khoa học, hướng dẫn các biểu mẫu cuộc thi, hướng dẫn viết bài báo nghiên cứu khoa học.
 3. Một số hoạt động khác.
 1. XUẤT BẢN TẬP SAN CHUYÊN ĐỀ SINH VIÊN

Các bài báo của các đề tài tham gia cuộc thi SV NCKH cấp Trường được:

- Gửi đi phản biện bởi các chuyên gia trong lĩnh vực sinh viên tham gia;

- Được xuất bản trong Tập san chuyên đề sinh viên số 21-2024 sau khi nhóm tác giả thực hiện chỉnh sửa theo góp ý của phản biện;

- Thời gian xuất bản: Quý 3-4 hằng năm;

- Một số bài báo xuất sắc đáp ứng tiêu chí của Tạp chí Khoa học Đại học Đông Á được thực hiện quy trình phản biện và đăng lên Tạp chí Khoa học Đại học Đông Á (Theo quy định của tạp chí).