ĐỀ XUẤT CÁC NHIỆM VỤ KH&CN NGHIÊN CỨU, PHÁT TRIỂN VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CỦA CUỘC CMCN 4.0 - TP. ĐÀ NẴNG

Phòng QLKH kính chuyển đến Quý Thầy/ Cô thông tin về việc đề xuất các nhiệm vụ KH&CN nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ của cuộc CMCN 4.0 của Sở Khoa học & Công Nghệ Thành phố Đà Nẵng.

Theo Quyết định số 2117/QĐ-TTg ngày 16/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Sở KH&CN ưu tiên phân bổ các nhiệm vụ KH&CN cho chuyển đổi số, các nhiệm vụ có kinh phí đối ứng của doanh nghiệp và đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp trong hoạt động đổi mới công nghệ, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Các Quý Thầy, Cô có thể xem trực tiếp công văn tại đây