2023-DANH MỤC BÀI BÁO TRÊN TẠP CHÍ KHOA HỌC QUỐC TẾ