Identification of Anti-Inflammatory Constituents from Vietnamese Piper hymenophyllum

Tên bài báo: Identification of Anti-Inflammatory Constituents from Vietnamese Piper hymenophyllum

Tác giả: Hoàng Việt Dũng, Nguyễn Phi Hùng, Trần Mạnh Hùng, Huỳnh Như Tuấn, Nguyễn Hữu Tùng, Min Byung Sun, Tô Đạo Cường 

Tóm tắt: Một oxoaporphine alkaloid mới, (−)-(6aR,7R)-N-acetylnorushinsunine (1) cùng 8 hợp chất đã biết (2-9) được phân lập từ phần trên mặt đất của loài Piper hymenophyllum. Hợp chất 2-4 có hoạt tính ức chế sự sản sinh NO do LPS gây ra trong tế bào đại thực bào RAW 264,7 in vitro với giá trị IC50 tương ứng là 7,2, 9,3 và 4,5 μM. Ngoài ra, hợp chất 2 và 4 có hiệu quả ức chế biểu hiện của 2 enzyme iNOS và COX-2. Những kết quả này cho thấy rằng Piper hymenophyllum có thể phát huy tác dụng chống viêm.

Đường link bài báo: https://link.springer.com/article/10.1007/s43450-020-00035-3

Tạp chí: Brazilian Journal of Pharmacognosy