Chuỗi Hội thảo khoa học quốc tế ICLLA và ICEPS 2020

Trường Đại học Đông Á cùng với Trung tâm nghiên cứu và phát triển kinh tế quốc tế (IEDRC, trụ sở tại Hồng Kông) đồng tổ chức chuỗi hội thảo khoa học quốc tế:

“Hội thảo khoa học quốc tế về giáo dục và tâm lý học” lần thứ 7, năm 2020 (gọi tắt là ICLLA 2020)

“Hội thảo quốc tế về ngôn ngữ học, văn học và nghệ thuật” lần thứ 7, năm 2020 (gọi tắt là ICEPS 2020).

Chuỗi hội thảo sẽ được tổ chức tại Trường Đại học Đông Á, Đà Nẵng vào thời gian: 6 - 8 /01/2020.

Những nhà khoa học quan tâm đến các chủ đề: giáo dục, tâm lý học, ngôn ngữ học, văn học và nghệ thuật tham khảo đường link dưới đây để nộp bài báo cáo và đăng ký tham dự hội thảo.

http://www.iceps.org/index.html

http://www.iclla.org/