14 tạp chí khoa học của Việt Nam được chỉ mục trong CSDL của Scopus, SCIE, ESCI