Về việc đăng ký, đề xuất đề tài thực hiện ứng dụng khoa học công nghệ và thực hiện chuyển giao đề tài khoa học công nghệ năm 2023 trên địa bàn huyện Quế Sơn