TUYỂN CHỌN TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN CHỦ TRÌ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KH&CN THUỘC ĐỀ ÁN KHUNG CÁC NHIỆM VỤ BẢO TỒN NGUỒN GEN TỈNH BÌNH ĐỊNH ĐẾN NĂM 2025

Căn cứ Quyết định số 97/QĐ-UBND ngày 11/01/2022 của UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt Đề án khung các nhiệm vụ bảo tồn nguồn gen tỉnh Bình Định đến năm 2025.