Thư mời viết bài hội thảo khoa học “Ứng dụng công nghệ mới trong công trình Xanh, ATiGB”

Hội thảo khoa học “Ứng dụng công nghệ mới trong công trình Xanh, ATiGB” do Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật – Đại học Đà Nẵng (Việt Nam) tổ chức thường niên từ năm 2014. Chủ đề khoa học chính của hội thảo là công trình xanh, cụ thể: tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải các khí CO2, CFC, sử dụng các loại vật liệu thân thiện môi trường, các giải pháp qui hoạch, xây dựng xanh…

                                           

Hội thảo dự kiến diễn ra vào ngày 11-12 tháng 11 năm 2022 tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - 48 Cao Thắng, Đà Nẵng. 

Một số thông tin quan trọng: 

1. Bài báo có thể chọn đăng trong Kỷ yếu hội thảo (có ISBN) hoặc trong IEEE Xplorer® (bài báo Tiếng Anh) hoặc trong số đặc biệt của Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng (UD-JST - ACI indexed) phải được trình bày đúng mẫu qui định theo định dạng chuẩn được cung cấp tại website của hội thảo http://atigb2022.ute.udn.vn.  

2. Các bài báo có thể trình bày bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh, dưới định dạng PDF, từ 4-6 trang, gửi về hội thảo thông địa chỉ:  
https://easychair.org/conferences/?conf=atigb2022.  
https://jst-ud.vn/ (với lựa chọn đăng trên số đặc biệt của UD-JST)   

3. Mốc thời gian cần lưu ý: 

- Hạn cuối nhận toàn văn bài báo: 22/08/2022  
- Hạn cuối phản hồi ý kiến phản biện: 31/08/2022       
- Hạn cuối nộp bài báo sau khi phản biện: 05/09/2022  
- Hạn cuối đăng ký và thanh toán: 12/09/2022   
 
Thông tin chi tiết hơn về ATiGB 2022 (các chủ đề; thời hạn nhận bài; quy định nộp bài; v.v.), quý vị vui lòng truy cập trang web của hội nghị tại http://atigb2022.ute.udn.vn. hoặc liên hệ với chúng tôi qua email atigb2022@ute.udn.vn 
Nguồn: http://atigb2022.ute.udn.vn/EN/default.aspx