THƯ MỜI VIẾT BÀI HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA 2022

Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng và Hội Khoa học Kinh tế thành phố Đà Nẵng, Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Thành phố Đà Nẵng, Viện Khoa học xã hội vùng Trung Trung Bộ, Học viện chính trịi Khu vực III, Trường Đại học Đông Á, Trường Đại học Duy Tân, Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng trân trọng kính mời Quý Nhà khoa học và Quý Doanh nghiệp tham gia gửi bài cho Hội thảo quốc gia với chủ đề " Thực trạng và giải pháp nhằm tăng cường năng lực ứng phó rủi ro, khủng hoảng trong nên kinh tế thành phố Đà Nẵng"