Thư mời viết bài Hội thảo khoa học "Quản trị nhân lực của các cơ sở giáo dục đại học trong bối cảnh tự chủ"

Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học "Quản trị nhân lực của các cơ sở giáo dục đại học trong bối cảnh tự chủ".


Nguồn: bit.ly/3f9goi7