Thư mời viết bài hội thảo khoa học “Dư địa tài khoá cho phát triển bền vững tại Việt Nam”

Để có thêm cơ sở lý luận và thực tiễn nhằm đề xuất các giải pháp mở rộng dư địa tài khoá cho phục hồi kinh tế Việt Nam cũng như thực hiện tốt các mục tiêu phát triển bền vững trong bối cảnh hậu Covid-19 và nỗi lo lạm phát tăng cao, Khoa Kinh tế - Học viện Ngân hàng tổ chức hội thảo với chủ đề “Dư địa tài khoá cho phát triển bền vững tại Việt Nam”.

Hội thảo, tập trung (nhưng không giới hạn) vào một số nội dung như sau:

 • Các vấn đề lý luận về dư địa tài khoá
 • Lý thuyết và các nghiên cứu thực nghiệm về dư địa tài khoá cho tăng trưởng kinh tế và thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững.
 • Kinh nghiệm quốc tế về mở rộng dư địa tài khoá cho tăng trưởng và ổn định kinh tế vĩ mô.
 • Thực trạng và giải pháp mở rộng dư địa tài khoá cho tăng trưởng và thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững.
 • Phân tích, ước lượng dư địa tài khoá cho tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong bối cảnh cần thực hiện tốt mục tiêu kiểm soát lạm phát.
 • Các mô hình phân tích dư địa tài khoá cho phát triển kinh tế -xã hội.
 • Nợ công bền vững và mở rộng dư địa tài khoá.
 • Hiệu quả đầu tư công và tác động đến dư địa tài khoá cho tăng trưởng kinh tế.
 • Chính sách an sinh xã hội hiệu quả và mục tiêu mở rộng dư địa tài khoá cho phát triển bền vững.
 • Những thách thức đối với mục tiêu mở rộng dư địa tài khoá trước bối cảnh biến đổi khí hậu và già hoá dân số.
 • Các vấn đề khác có liên quan đến chủ đề hội thảo.

Về hình thức:

 • Khổ giấy A4, có độ dài khoảng 3.000 –7.500 từ, định dạng file Word.
 • Căn lề: Left (trái): 3cm; Right (phải): 2 cm; Top (trên): 2 cm; Bottom (dưới): 2 cm.
 • Font chữ: Times New Roman; Cỡchữ: 12; Dãn chữ: Bình thường (Normal)
 • Dãn dòng: Before0 pt; After 0 pt; Line spacing: Multiple 1.3

Về kết cầu:

Bài viết cần có các mục sau:

 1. Tiêu đề bài viết (Chữ hoa, nét đậm)
 2. Thông tin tác giả: Họ và tên, học hàm/học vị (Chữ thường, in nghiêng, nét đậm); Đơn vị công tác, điện thoại, email (Chữ thường, in nghiêng)
 3. Tóm tắt: Khoảng 150 –200 từ (Chữ thường, in nghiêng)
 4. Từ khóa: 3 –5 từ (Chữ thường, in nghiêng, nét đậm)
 5. Nội dung nghiên cứu
 6. Tài liệu tham khảo: Cách trình bày danh mục tài liệu tham khảo và trích dẫn trong bài theo tiêu chuẩn Havard
 • Thời hạn nhận bài: 17/8/2022–5/10/2022
 • Địa chỉ nhận bài: bankhoahockhoakinhte@gmail.com
 • Thời gian dự kiến tổ chức hội thảo: Tháng 11 năm 2022
 • Bài viết sẽ được kiểm tra mức độ tương đồng bằng phần mềm Turnitin và phản biện về nội dung. 
 • Bài viết đủ điều kiện sẽ được đăng toàn văn trong Kỷ yếu hội thảo. 

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:

 • TS. Nguyễn Thị Ngọc Loan, Trưởng Khoa Kinh tế, DĐ: 0983.150.968
 • PGS. TS. Đặng Thị Huyền Anh, Phó trưởng Khoa Kinh tế, DĐ: 0989.994.399

Nguồn: https://bit.ly/3U7pk7q