Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức chủ trì và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh đặt hàng bắt đầu thực hiện từ năm 2024 tỉnh Hòa Bình (tuyển chọn lần 2)

Căn cứ Quyết định số 51/2019/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2019 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hòa Bình; Quyết định số 39/2022/QĐ-SKHCN ngày 03/11/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hòa Bình ban hành kèm theo Quyết định số 51/2019/QĐ- UBND ngày 18/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 1560/QĐ-UBND ngày 13 tháng 7 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh bắt đầu thực hiện từ năm 2024;

Căn cứ hướng dẫn số 258/HD-SKHCN ngày 18 tháng 5 năm 2020 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình về việc hướng dẫn hồ sơ, mẫu và cách thức làm việc của các Hội đồng tư vấn khoa học và công nghệ trong quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hòa Bình;

Căn cứ thông báo số 96/TB-SKHCN ngày 12 tháng 10 năm 2023 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hoà Bình về việc tổ chức, cá nhân không trúng tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh đặt hàng bắt đầu thực hiện từ năm 2024

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo như sau:

1. Tên nhiệm vụ tuyển chọn lần 2: Xây dựng cơ sở dữ liệu, số hoá thông tin, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin của tỉnh Hoà Bình.

2. Mục tiêu, yêu cầu các kết quả chính và các chỉ tiêu cần đạt (Theo phụ lục đính kèm)

3. Hồ sơ đề tài tuyển chọn thực hiện theo mẫu quy định tại Điều 14 Quyết định số 51/2019/QĐ-UBND và tại mục 1 phần II, Hướng dẫn số 208/HD-SKHCN. Tra cứu các văn bản trên tại Website: sokhoahoc.hoabinh.gov.vn (vào mục Văn bản pháp quy Lĩnh vực quản lý khoa học)

4. Nộp hồ sơ và thời hạn:

4.1. Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn, gồm một (01) bộ hồ sơ gốc (có dấu và chữ ký trực tiếp) và Bảy (07) bản sao hồ sơ gốc trình bày và in trên khổ giấy A4, sử dụng phông chữ tiếng Việt của bộ mã ký tự Unicode theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6909:2001, cỡ chữ 14 và 01 bản điện tử của hồ sơ (dạng PDF, không đặt mật khẩu).

Toàn bộ hồ sơ được đóng gói, có niêm phong và bên ngoài ghi rõ:

a. Tên nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

b. Tên, địa chỉ của tổ chức đăng ký chủ trì, tên chủ nhiệm nhiệm vụ;

c. Danh mục tài liệu có trong hồ sơ.

- Hồ sơ được nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình (Địa chỉ: số 562 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình).

4.2. Thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ là trước 17h00’ ngày 05 tháng 12 năm 2023

- Ngày nhận hồ sơ là ngày ghi ở dấu của bưu điện gửi đến (trường hợp gửi qua bưu điện) hoặc dấu đến của Sở Khoa học và Công nghệ (trường hợp nộp trực tiếp).

- Trong thời hạn quy định nộp hồ sơ, tổ chức và cá nhân đăng ký tham gia tuyển chọn có quyền rút hồ sơ đã nộp để thay bằng hồ sơ mới hoặc bổ sung hồ sơ đã nộp. Việc thay hồ sơ mới hoặc bổ sung hồ sơ phải hoàn tất trước thời hạn nộp hồ sơ theo quy định.

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình thông báo công khai đến các tổ chức, cá nhân quan tâm nộp hồ sơ./.

Nguồn: Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình