Thông báo Về việc tuyển chọn tổ chức chủ trì và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh đặt hàng bắt đầu thực hiện từ năm 2023 (bổ sung lần 2) - Tỉnh Hoà Bình