Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh thực hiện từ năm 2022 thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Quảng Nam đến năm 2030

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Nam thông báo tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện 05 nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) cấp tỉnh thực hiện năm 2022 thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Quảng Nam đến năm 2030.

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Nam thông báo tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) cấp tỉnh, cụ thể như sau:

I. Danh sách nhiệm vụ KH&CN tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện

 1. Mở rộng, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận Ba kịch Tây Giang và nhãn hiệu chứng nhận Đảng sâm Tây Giang.
 2. Xây dựng cơ sở dữ liệu và hệ thống công cụ quản lý cơ sở dữ liệu về sở hữu công nghiệp của tỉnh Quảng Nam.
 3. Xây dựng và quản lý, phát triển nhãn hiệu chứng nhận mực cơm Bình Minh Thăng Bình. 
 4. Mở rộng, khai thác, quản lý và phát triển chỉ dẫn địa lý “Cù Lao Chàm - Hội An” cho sản phẩm Yến sảo của tỉnh Quảng Nam.
 5. Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Hội An” cho dịch vụ du lịch.

Mục tiêu, sản phẩm của các nhiệm vụ theo Quyết định số 1924/QĐ UBND ngày 20/07/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt danh mục nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh thực hiện năm 2022 thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tinh Quảng Nam đến năm 2030 (đinh kèm). 

II. Hồ sơ tham gia tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN (sau đây gọi tắt là hồ sơ)

1 Thành phần hồ sơ: Hồ sơ thuyết minh nhiệm vụ KH&CN bao gồm: 

1.1. Bản gốc (có dấu và chữ ký) các tài liệu sau:

 • Phiếu đăng ký tuyển chọn tổ chức cá nhân chủ trì nhiệm vụ theo mẫu B5-PĐK (quy định tại Thông tư 03/TT-BKHCN ngày 11/06/2021 đỉnh kèm). 
 • Thuyết minh nhiệm vụ theo mẫu B6-TMNV (quy định tại Thông tư 03/TT-BKHCN ngày 11/06/2021 đính kèm).
 • Tóm tắt hoạt động KH&CN của tổ chức đăng ký tuyển chọn, giao trực tiếp nhiệm vụ theo mẫu B1-3-LLTC (quy định tại khoản 4, Điều 5 Thông tư số 08/2017/TT-BKHCN định kèm).
 • Lý lịch khoa học của chủ nhiệm nhiệm vụ, các thành viên chính và thư kỷ khoa học thực hiện nhiệm vụ lý lịch khoa học của chuyên gia trong nước, chuyên gia nước ngoài thực hiện theo mẫu B1- 4 - LLCN (quy định tại khoản 5 và khoản 6 Điều 5 Thông tư số 08/2017/TT-BKHCN định kèm).
 • Văn bản xác nhận về sự đồng ý phối hợp thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị phối hợp (nếu có) theo mẫu Biểu B1-5-PHNC (quy định tại khoản 7 Điều 5 Thông tư số 08/2017/TT-BKHCN đính kèm).
 • Văn bản cam kết ứng dụng của đơn vị có liên quan. 
 • Báo giá thiết bị, nguyên vật liệu chính cẩn mua sắm, dịch vụ cần thuê để thực hiện nhiệm vụ, thời gian bảo giả không quả 30 ngày tính đến thời điểm nộp hồ sơ. Báo giá có thể được cập, điều chỉnh hoặc bổ sung trước thời điểm họp thẩm định nội dung và dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ (nếu cần).
 • Văn bản chứng minh phương án huy động kinh phi đối ứng (đối với nhiệm vụ có yêu cầu phải huy động kinh phi đối ứng) (quy định tại khoản 10 Điều 5 Thông tư số 08/2017/TT-BKHCN). 

1.2 Bản sao chứng thực các tài liệu sau:

 • Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức đang ký chủ trì hoặc các giấy tờ tương đương khác. - Báo cáo tài chính tối thiểu 02 năm gần nhất của tổ chức đăng ký tuyển chon, giao trực tiếp nhiệm vụ.

2. Số lượng hồ sơ

11 bộ (01 bộ hồ sơ gốc và 10 bản sao bộ hồ sơ gốc), tất cả được đóng gói thành 01 túi hồ sơ, có niêm phong. Bên ngoài tủi hổ sơ ghi rõ các thông tin: “Hồ sơ tham gia tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh từ năm 2022 thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tinh Quảng Nam đến năm 2030":

 • Tên nhiệm vụ KH&CN đăng ký tham gia tuyển chọn:...
 • Tên, địa chỉ của tổ chức đăng ký chủ trì và tổ chức tham gia phối hợp thực hiện (chỉ ghi danh sách tổ chức đã có xác nhận tham gia phối hợp)........
 • Họ, tên của cá nhân đăng ký chủ nhiệm và danh sách cá nhân tham gia chính thực hiện nhiệm vụ KH&CN;...
 • Danh mục tài liệu có trong hồ sơ...

3. Địa chỉ nhận hồ sơ

 • Sở Khoa học và Công nghệ, số 54 đường Hùng Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

4. Hình thức nộp hồ sơ

 • Gửi qua Bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Văn thư Sở Khoa học và Công nghệ.
 • Trường hợp gửi qua bưu điện: Ngày chứng thực nhận hồ sơ là ngày ghi ở dấu của bưu điện nơi đến. 
 • Trường hợp nộp trực tiếp: Ngày chứng thực nhận hồ sơ là ngày ghi ở dấu đến của Văn thư Sở Khoa học và Công nghệ. 

5. Thời gian nhận hồ sơ

 • Hạn cuối nhận hồ sơ là 17h00 ngày 12/09/2022.

6. Mọi thông tin liên hệ

 • Phòng Quản lý Công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Nam.
 • Điện thoại 0235.3811408.

(Mẫu Hồ sơ thuyết minh nhiệm vụ KH&CN; Các văn bản liên quan được đăng tại Cổng thông tin điện tử http://www.skhcnquangnam.gov.vn của Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Nam).

Nguồn: https://bit.ly/3Bxygfs