Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố: Hỗ trợ xây dựng, áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa của thành phố Hải Phòng năm 2023 - 2024 thành phố Hải Phòng

Căn cứ Kế hoạch số 16/KH-UBND ngày 21/01/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc thực hiện Đề án Triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc trên địa bàn thành phố Hải Phòng;

Căn cứ Quy chế quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước thành phố Hải Phòng được ban hành kèm theo Quyết định số 2848/2015/QĐ-UBND ngày 21/12/2015 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng;

Căn cứ Quyết định số 3441/QĐ-UBND ngày 25/10/2023 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ và phương thức thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố: Hỗ trợ xây dựng, áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa của thành phố Hải Phòng năm 2023 - 2024.

Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng thông báo về việc tuyển chọn tổ chức tham gia chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ: Hỗ trợ xây dựng, áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa của thành phố Hải Phòng năm 2023 - 2024, như sau:

I. Điều kiện tham gia tuyển chọn

Các tổ chức có hoạt động phù hợp với lĩnh vực của nhiệm vụ khoa học và công nghệ, có con dấu và tài khoản. Không còn nợ đọng các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố Hải Phòng và không vi phạm các qui định liên quan đến việc thực hiện các nhiệm vụ đã từng thực hiện.

II. Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn

1. Hồ sơ pháp lý của tổ chức chủ trì

a) Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức chủ trì.

b) Điều lệ hoạt động của tổ chức chủ trì (nếu có).

2. Đơn đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ (theo Mẫu 01. Đơn đăng ký).

3. Thuyết minh nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố (Mẫu 02. Thuyết minh nhiệm vụ).

4. Tóm tắt hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ (Mẫu 03. Tóm tắt hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức).

5. Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ nhiệm và các cá nhân đăng ký thực hiện chính nhiệm vụ khoa học và công nghệ có xác nhận của cơ quan quản lý nhân sự (Mẫu 04. Lý lịch khoa học).

6. Văn bản xác nhận về sự đồng ý của các tổ chức đăng ký phối hợp thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ (Mẫu 05. Giấy xác nhận phối hợp thực hiện nhiệm vụ) (nếu có).

7. Văn bản chứng minh năng lực về nhân lực khoa học và công nghệ, trang thiết bị của đơn vị phối hợp và khả năng huy động vốn từ nguồn khác để thực hiện (trường hợp có đơn vị phối hợp, huy động vốn từ nguồn khác) (nếu có).

8. Tài liệu liên quan khác, nếu tổ chức đăng ký tham gia tuyển chọn hoặc giao trực tiếp thấy cần thiết bổ sung làm tăng tính thuyết phục của hồ sơ hoặc đơn vị quản lý cần làm rõ thông tin trong quá trình tuyển chọn và thẩm định nhiệm vụ.

(Có các Mẫu kèm theo Thông báo)

III. Nộp hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn

1. Phương thức nộp hồ sơ

a) Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn gồm một (01) bộ hồ sơ gốc (có dấu và chữ ký trực tiếp) trình bày và in trên khổ giấy A4, sử dụng phông chữ tiếng Việt của bộ mã ký tự Unicode theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6909:2001, cỡ chữ 14 và một (01) bản điện tử của hồ sơ ghi trên USB (dạng PDF, không đặt mật khẩu) được đóng gói trong túi hồ sơ có niêm phong; bên ngoài có dán tờ bìa theo mẫu quy định (Mẫu 06. Bìa hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn).

b) Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn được nộp trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện đến địa chỉ: Sở Khoa học và Công nghệ (qua Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Số 240 Văn Cao, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng).

c) Ngày chứng thực nhận hồ sơ là ngày ghi ở dấu của bưu điện (trường hợp gửi qua bưu điện) hoặc dấu đến của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Hải Phòng (trường hợp nộp trực tiếp).

d) Trong thời hạn quy định nộp hồ sơ, tổ chức và cá nhân đăng ký tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp có quyền rút hồ sơ đã nộp để thay bằng hồ sơ mới hoặc bổ sung hồ sơ đã nộp. Việc thay hồ sơ mới và bổ sung hồ sơ phải hoàn tất trước thời hạn nộp hồ sơ theo quy định; văn bản bổ sung là bộ phận cấu thành của hồ sơ.

2. Thời hạn tiếp nhận hồ sơ

- Thời hạn nhận hồ sơ chậm nhất là: 17h, ngày 15/11/2023

3. Nơi tiếp nhận hồ sơ

- Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, địa chỉ: Số 240 Văn Cao, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng; điện thoại: 0904577972/0986946190; e-mail: khcn.chicuctdc@haiphong.gov.vn.

IV. Địa chỉ nhận thông tin chi tiết

- Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Phòng), số 240 Văn Cao, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.

- Cổng thông tin điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng, địa chỉ: sokhcn.haiphong.gov.vn.

- Cổng thông tin khoa học và công nghệ Hải Phòng, địa chỉ: hpstic.vn.

(Mọi chi tiết xin liên hệ bà Đặng Tố Trinh - Chuyên viên Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Sở Khoa học và Công nghệ Hải Phòng - Điện thoại: 0986.946190).

Trân trọng./.

Nguồn: Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng