Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố (lần 3)

Căn cứ Quyết định số 3640/QĐ-UBND ngày 11/11/2021 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) cấp thành phố năm 2021 (đợt 03) và Công văn số 5271/UBNDSKHCN ngày 26/9/2022 của UBND thành phố về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ KH&CN cấp thành phố lần 03, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ KH&CN cấp thành phố: “Nghiên cứu hiện trạng, phân bổ quần thể linh trưởng tại Bán đảo Sơn Trà nhằm đánh giá tổng quan về mức độ cân bằng sinh thái, đưa ra các giải pháp quản lý, bảo tồn phù hợp” (Yêu cầu cụ thể về mục tiêu, nội dung, sản phẩm theo phụ lục đính kèm).

Mục tiêu nhiệm vụ KH&CN: Đánh giá được nguy cơ, mức độ cân bằng sinh thái về số lượng của các loài khỉ với môi trường sống, nguồn thức ăn tại Bán đảo Sơn Trà; đề xuất các giải pháp quản lý, bảo tồn và phát triển các loài khỉ tại Bán đảo Sơn Trà phù hợp với cân bằng sinh thái chung trên bán đảo Sơn Trà (Chi tiết các yêu cầu về nội dung, sản phẩm dự kiến xin xem thông báo số 113/TB-SKHCN ngày 28/9/2022 của Sở Khoa học và Công nghệ).

Yêu cầu về hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn:

a) Hồ sơ pháp lý của tổ chức chủ trì

- Bản sao y Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức chủ trì.

- Bản sao y Điều lệ hoạt động của tổ chức chủ trì (nếu có).

- Bản sao y Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KH&CN của tổ chức chủ trì (nếu có).

b) Đơn đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ (Mẫu B1-ĐĐKCT).

c) Tóm tắt hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ (Mẫu B2-TTHĐTC).

d) Lý lịch khoa học của cá nhân (Mẫu B3-LLKHCN) đăng ký chủ nhiệm và các thành viên thực hiện chính, thư ký thực hiện nhiệm vụ có xác nhận của cơ quan quản lý nhân sự (nếu có cơ quan quản lý nhân sự).

đ) Lý lịch khoa học của chuyên gia trong nước, chuyên gia nước ngoài (Mẫu B3-LLKHCN), trong đó có kê khai mức lương chuyên gia (trường hợp nhiệm vụ có thuê chuyên gia).

e) Văn bản xác nhận (nếu có) về sự đồng ý của các tổ chức tham gia phối hợp thực hiện nhiệm vụ (Mẫu B4-GXNPH).

g) Thuyết minh nhiệm vụ (Mẫu B5-TMĐTCN đối với đề tài nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ; Mẫu B6-TMĐTXH đối với đề tài nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn).

h) Văn bản cam kết ứng dụng kết quả nghiên cứu của các cơ quan liên quan.

i) Đối với nhiệm vụ KH&CN theo quy định của pháp luật phải có vốn đối ứng: văn bản pháp lý cam kết và giải trình khả năng huy động vốn từ các nguồn ngoài ngân sách nhà nước.

k) Báo giá tài sản, trang thiết bị, nguyên vật liệu cần mua sắm để thực hiện đề tài (trong trường hợp thuyết minh đề tài có nội dung mua, thuê tài sản, trang thiết bị, nguyên vật liệu).

l) Tài liệu liên quan khác, nếu tổ chức đăng ký tham gia tuyển chọn hoặc giao trực tiếp thấy cần thiết bổ sung làm tăng tính thuyết phục của hồ sơ hoặc đơn vị quản lý cần làm rõ thông tin trong quá trình tuyển chọn và thẩm định nhiệm vụ.

Các tài liệu trên phải có đầy đủ dấu của tổ chức và chữ ký của cá nhân tương ứng như đã quy định trên từng biểu mẫu.

Số lượng hồ sơ: Gồm 12 bộ, trong đó có 01 bộ gốc và 11 bộ bản photo. 

Hồ sơ phải được đựng trong túi có niêm phong, bên ngoài ghi rõ như sau:

"Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn.

- Tên nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

- Tên, địa chỉ của tổ chức đăng ký chủ trì và tổ chức tham gia phối hợp thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ (chỉ ghi danh sách tổ chức đã có xác nhận tham gia phối hợp).

- Họ tên của cá nhân đăng ký chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học và công nghệ và danh sách những người tham gia chính thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ (chỉ ghi danh sách cá nhân đã có xác nhận tham gia phối hợp).

- Danh mục tài liệu có trong hồ sơ."

Thời hạn và địa điểm nhận hồ sơ: Thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ là 17 giờ 30, thứ tư ngày 19 tháng 10 năm 2022 tại Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng, tầng 22 Trung tâm Hành chính - Số 24 Trần Phú, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng (trực tiếp hoặc qua bưu điện).

Thông tin chi tiết xin liên hệ: Phòng Quản lý khoa học, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng - Tầng 22 Trung tâm Hành chính - Số 24 Trần Phú, thành phố Đà Nẵng, điện thoại: 0236.3830215, email: qlkh-skhcn@danang.gov.vn.

Nguồn: https://bit.ly/3Ck4dYA