Thông báo về việc tham gia tuyển chọn chủ trì, chủ nhiệm thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2024.

Căn cứ Thông tư số 08/2017/TT-BKHCN ngày 26/6/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước;

Căn cứ Quyết định 31/2015/UBND ngày 06 tháng 10 năm 2015 về quản lý thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Cà Mau;

Căn cứ Quyết định số 1687/QĐ-UBND ngày 21/9/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh năm 2024,

1. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau thông báo: đến các tổ chức, cá nhân, nhà khoa học tham gia đăng ký tuyển chọn chủ trì, chủ nhiệm thực hiện 13 nhiệm vụ (đề tài/dự án) khoa học và công nghệ cấp tỉnh được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt triển khai thực hiên từ năm 2024 (đính kèm Quyết định số 1687/QĐ-UBND ngày 21/9/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh năm 2024).

2. Hồ sơ đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ

Hồ sơ đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ theo Quy định tại Điều 5 của Thông tư số 08/2017/TT-BKHCN, gồm 01 bộ hồ sơ gốc (có đóng dấu và chữ ký trực tiếp) và 01 bản điện tử (không cài bảo mật), niêm phong kín, bên ngoài ghi rõ các thông tin về tên nhiệm vụ, danh mục tài liệu trong hồ sơ; tên, địa chỉ của tổ chức đăng ký tuyển chọn, giao trực tiếp chủ trì nhiệm vụ, tên cá nhân đăng ký chủ nhiệm và thông tin về người liên hệ (điện thoại và địa chỉ email). 

3. Thành phần và địa điểm nộp hồ sơ

3.1. Thành phần hồ sơ:

a). Hồ sơ pháp lý của tổ chức chủ trì:

- Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức chủ trì;

- Điều lệ hoạt động của tổ chức chủ trì (nếu có);

b). Đơn đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ cấp tỉnh (Biểu B1-1-ĐON);

c). Thuyết minh đề tài (Biểu B1-2a-TMĐTCN hoặc Biểu B1-2b-TMĐTXH); thuyết minh dự án SXTN (Biểu B1-2c-TMDA);

d). Tóm tắt hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh (Biểu B1-3-LLTC);

đ). Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ nhiệm và các thành viên thực hiện chính, thư ký khoa học thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh có xác nhận của cơ quan quản lý nhân sự (Biểu B1-4-LLCN);

g). Lý lịch khoa học của chuyên gia trong nước, chuyên gia nước ngoài (Biểu B1-4-LLCN), trong đó có kê khai mức lương chuyên gia (trường hợp nhiệm vụ khoa học và công nghệ có thuê chuyên gia);

h). Văn bản xác nhận (nếu có) về sự đồng ý của các tổ chức tham gia phối hợp thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh (Biểu B1-5-PHNC);

i). Báo giá thiết bị, nguyên vật liệu chính cần mua sắm, dịch vụ cần thuê để thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh (thời gian báo giá không quá 30 ngày tính đến thời điểm nộp hồ sơ). Báo giá được cập nhật, điều chỉnh, bổ sung trước thời điểm họp thẩm định kinh phí (nếu cần);

k). Báo cáo tài chính của 02 đến 03 năm gần nhất của tổ chức chủ trì đã nộp các cơ quan quản lý theo quy định;

l). Phương án huy động vốn đối ứng (Văn bản chứng minh phương án huy động kinh phí đối ứng (đối với dự án có yêu cầu phải huy động kinh phí đối ứng) theo quy định tại khoản 10 Điều 5 của Thông tư số 08/2017/TT-BKHCN);

m). Tài liệu liên quan khác, nếu tổ chức đăng ký tham gia tuyển chọn hoặc giao trực tiếp thấy cần thiết bổ sung làm tăng tính thuyết phục của hồ sơ hoặc đơn vị quản lý cần làm rõ thông tin trong quá trình tuyển chọn và thẩm định nhiệm vụ.

3.2. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ

- Thời gian nhận hồ sơ: kể từ ngày phát hành thông báo này đến trước 17 giờ 00, ngày 06/12/2023 (hồ sơ nhận trực tiếp có đóng dấu của cơ quan tiếp nhận hoặc có đóng dấu của bưu điện). Hồ sơ đến sau 17 giờ 00, ngày 06/12/2023 là hồ sơ không hợp lệ, không xem xét tuyển chọn.

- Địa điểm nhận hồ sơ: Sở Khoa học và Công nghê tỉnh Cà Mau (Số 263, Trần Hưng Đạo, phường 5, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau).

4. Điều kiện tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức chủ trì, chủ nhiệm

Thực hiện theo Điều 4 Thông tư số 08/2017/TT-BKHCN ngày 26/6/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

5. Mọi thông tin cần trao đổi thêm xin liên hệ

Phòng Quản lý Khoa học - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau (Số 263 đường Trần Hưng Đạo, phường 5, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau; Điện thoại: 02903 837.232).

Sở Khoa học và Công nghệ kính gửi đến các tổ chức, cá nhân, nhà khoa học có nhu cầu tham gia đăng ký tuyển chọn chủ trì, chủ nhiệm thực hiện 13 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh nêu trên./.     

Nguồn: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau