Thông báo về việc đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2023 (lần 2)

Căn cứ Quyết định số 23/2018/QĐ-UBND ngày 31/7/2018 của UBND tỉnh Kon Tum về việc ban hành Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước tỉnh Kon Tum; Công văn số 1734/UBND-KGVX ngày 27/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ động xây dựng định hướng đề xuất, đặt hàng các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh hàng năm.

Thực hiện kế hoạch triển khai nhiệm vụ nghiên cứu, ứng dụng khoa học và phát triển công nghệ năm 2023. Sở Khoa học và Công nghệ thông báo đến các sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố; các Viện nghiên cứu; Trường Đại học, Cao đẳng; các tổ chức khoa học và công nghệ, doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh bổ sung năm 2023 (thông báo lần 2) như sau:

1. Căn cứ và yêu cầu về đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ 
1.1 Căn cứ, cơ sở đề xuất đặt hàng nhiệm vụ 

 • Căn cứ Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh; Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 15-11-2021 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Khóa XI về phát triển nông nghiệp hàng hóa đi vào chiều sâu, ứng dụng công nghệ cao gắn với công nghiệp chế biến và thị trường tiêu thụ đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030; Nghị quyết 06-NQ/NQ/TU, ngày 25-11-2021 ngày 15-11-2021 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Khóa XI về phát triển lâm nghiệp bền vững đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 
 • Quyết định số 294/QĐ-UBND ngày 15 tháng 4 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025 tỉnh Kon Tum và các kế hoạch triển khai các Nghị quyết của Tỉnh ủy. 
 • Định hướng đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh (do Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng). 

1.2. Yêu cầu 

 • Việc lựa chọn, đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh thực hiện theo quy định tại các Điều 3, 4, 5, 6 Quyết định số 23/QĐ-UBND, ngày 31/7/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum. Yêu cầu các nhiệm vụ khoa học và công nghệ phải có tính cấp thiết, tính khả thi cao, đảm bảo thiết thực, có hiệu quả và theo hướng ưu tiên các đề tài, dự án nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao các tiến bộ khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, các nhiệm vụ gắn với hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, có địa chỉ ứng dụng cụ thể và cam kết sử dụng kết quả tạo ra khi nhiệm vụ khoa học và công nghệ hoàn thành; xác định cụ thể nguồn kinh phí để thực hiện nhiệm vụ. 

2. Hồ sơ đề xuất đặt hàng

 • Công văn đề xuất đặt hàng của các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố; các tổ chức khoa học và công nghệ; doanh nghiệp; Phiếu đề xuất đặt hàng, Biên bản làm việc của Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ (đối với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố); Danh mục đề xuất đặt hàng (xếp theo thứ tự ưu tiên đề nghị thực hiện). 
 • Đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2023 (lần 2) (theo biểu mẫu kèm theo) gửi về Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum trước ngày 25/8/2022, địa chỉ: tầng 4 - Tòa nhà B Trung tâm Hành chính tỉnh Kon Tum, Tổ 8, phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum và gửi file word qua địa chỉ Email: lvai.skhcn@kontum.gov.vn; pthngoc.skhcn@kontum.gov.vn để tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh (Thông báo và biểu mẫu được đăng tải trên Website, theo địa chỉ http://skhcn.kontum.gov.vn). 

3. Mục tiêu, định hướng đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học
Các nhiệm vụ đề xuất đặt hàng tập trung nghiên cứu, ứng dụng các thành tựu khoa học và công nghệ phát triển các sản phẩm chủ lực, sản phẩm có tiềm năng, lợi thế, giá trị gia tăng cao. Ưu tiên trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, chế biến nông lâm sản, dược liệu,.. theo hướng hiện đại, hiệu quả cao. Định hướng các nhiệm vụ đề xuất năm 2023, như sau:

 • Chuyển giao, ứng dụng công nghệ mới, công nghệ tiên tiến phục vụ phát triển các khu, vùng sản xuất nông nghiệp tập trung, quy mô công nghiệp trong các doanh nghiệp, Hợp tác xã, .. trong các lĩnh vực: nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp thông minh, công nghệ sinh học, nông nghiệp hữu cơ; ứng dụng tự động hóa và áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong sản xuất đối với các mặt hàng nông nghiệp (sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản) có giá trị kinh tế và sức cạnh tranh cao, đáp ứng thị trường trong nước và quốc tế. 
 • Chuyển giao, ứng dụng công nghệ để chế biến sâu các sản phẩm cà phê, cao su, sâm Ngọc Linh, Đảng sâm và các dược liệu khác; công nghệ sơ chế, bảo quản các sản phẩm nông lâm sản và dược liệu. Ưu tiên tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh. 
 • Nghiên cứu, chọn tạo và đánh giá tính thích nghi của một số cây trồng, vật nuôi mới (dược liệu, cây ăn quả, cây lâm nghiệp,...); gia súc, thủy sản nước ngọt có giá trị kinh tế cao trên các vùng sinh thái phục vụ chuyển đổi cơ cấu cây trồng và thích ứng trong điều kiện biến đổi khí hậu của tỉnh. 
 • Chuyển giao, ứng dụng công nghệ sinh học trong sản xuất giống cây trồng, vật nuôi; chế biến tức ăn chăn nuôi; sản xuất phân bón sinh học, thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học; sản phẩm sinh học phục vụ bảo quản nông lâm sản, xử lý môi trường; ứng dụng vắc xin, thuốc thú y sinh học phục vụ sản xuất các sản phẩm sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp. 
 • Chuyển giao, ứng dụng công nghệ tiên tiến trong xử lý môi trường đô thị, các cơ sở sản xuất có nguy cơ cao gây ô nhiễm môi trường (chế biến cao su, sắn, chăn nuôi, bệnh viện...). 
 • Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp quy hoạch, phát triển các sản phẩm công nghiệp phụ trợ, vật liệu mới có lợi thế của tỉnh Kon Tum. 
 • Mô hình quản lý và phát triển hiệu quả tài sản trí tuệ (chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu chứng nhận...) đã được bảo hộ của tỉnh Kon Tum. 
 • Điều tra, thu thập, đánh giá, bảo tồn, khai thác và phát triển nguồn gen quý, hiếm, có giá trị cao về kinh tế, khoa học, y dược, môi trường góp phần bảo tồn đa dạng sinh học và phục vụ phát triển bền vững kinh tế - xã hội. 

(Thông báo và biểu mẫu được đăng tải trên Website, theo địa chỉ http://skhcn.kontum.gov.vn).

Nguồn: https://bit.ly/3cUzqaG