Thông báo về việc đăng ký hồ sơ tuyển chọn chủ nhiệm và cơ quan chủ trì thực hiện nhiệm vụ khao học công nghệ năm 2023 tỉnh Nghệ An (đợt 2)