Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh thực hiện mới từ kế hoạch năm 2024 tỉnh Phú Thọ

Thực hiện Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND ngày 27/8/2015 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc ban hành Quy định cụ thể về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước tỉnh Phú Thọ và Quyết định số 18/2019/QĐ-UBND ngày 14/11/2019 của UBND tỉnh Phú Thọ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định 11/2015/QĐ-UBND ngày 27/8/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ ban hành quy định về quản lý nhiệm vụ KH&CN có sử dụng ngân sách nhà nước tỉnh Phú Thọ.

Thực hiện Quyết định số 1932/QĐ-UBND ngày 13 tháng 9 năm 2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ về việc Phê duyệt Danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh thực hiện mới từ kế hoạch năm 2024.

Căn cứ Quyết định số 02/2022/QĐ-UBND ngày 04/01/2022 của UBND tỉnh Phú Thọ về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Thọ;

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Thọ thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh thực hiện từ kế hoạch năm 2024, với các nội dung sau:

I. Danh mục nhiệm vụ đưa ra tuyển chọn

1. Đề tài: Nghiên cứu phục tráng và xây dựng mô hình sản xuất giống lúa nếp Gà gáy và nếp Quạ đen tỉnh Phú Thọ (thuộc Chương trình nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ)

- Định hướng mục tiêu: Phục tráng và xây dựng được mô hình sản xuất lúa nếp Gà gáy, nếp Quạ đen đặc sản góp phần tăng hiệu quả sản xuất và thu nhập cho người dân.

- Dự kiến sản phẩm: Giống lúa nếp Gà gáy, nếp Quạ đen được phục tráng (năng suất tăng từ 10 - 15% so với sản xuất đại trà); Bộ dữ liệu về đặc điểm nông sinh học, giá trị và tiềm năng phát triển của nếp Gà gáy, nếp Quạ đen được phục tráng; Giống nếp Gà gáy, nếp Quạ đen siêu nguyên chủng; Quy trình kỹ thuật phục tráng giống lúa nếp Gà gáy, nếp Quạ đen; Bản hướng dẫn kỹ thuật nhân giống và thâm canh cho giống lúa nếp Gà gáy, nếp Quạ đen mới phục tráng; Mô hình sản xuất hàng hóa nếp Gà gáy, nếp Quạ đen được phục tráng quy mô 10ha/mô hình; Giống lúa nếp Gà gáy, nếp Quạ đen được công nhận đặc cách.

2. Dự án: Ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số để tối ưu hoá công tác quản lý, điều hành, nâng cao năng suất, chất lượng hoạt động quản lý doanh nghiệp tỉnh Phú Thọ (thuộc Chương trình nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa)

- Định hướng mục tiêu: Ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số để hỗ trợ doanh nghiệp trong điều hành, quản trị doanh nghiệp nhằm giúp các doanh nghiệp sản xuất, dịch vụ, thương mại nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, giữ vững thương hiệu, nâng cao giá trị sản phẩm và mở rộng thị trường tiêu thụ.

- Dự kiến sản phẩm: Báo cáo chuyên đề: thực trạng quản lý sản xuất, kinh doanh, chuyển đổi số của các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm thế mạnh, sản phẩm sản xuất theo chuỗi, sản phẩm chủ lực, các doanh nghiệp thương mại, dịch vụ, xây dựng...của tỉnh Phú Thọ. Quy trình ứng dụng giải pháp chuyển đổi số trong quản lý sản xuất kinh doanh cho một số loại hình doanh nghiêp của tỉnh Phú Thọ. Áp dụng ứng dụng giải pháp số hóa cho 2 - 3 nhóm doanh nghiệp (với 6 - 8 doanh nghiệp tham gia): Doanh nghiệp sản xuất sản phẩm thế mạnh, sản phẩm chủ lực; doanh nhiệp thương mại, dịch vụ, xây dựng… Tài khoản, đào tạo hướng dẫn sử dụng phần mềm cho các cơ cở áp dụng thí điểm. Bộ tài liệu hướng dẫn phần mềm ứng dụng cho nhà quản lý và cơ sở sản xuất, kinh doanh và cung cấp dịch vụ.

II. Thành phần và thời gian nộp hồ sơ

1. Thành phần hồ sơ

(1) Đơn đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ theo mẫu (Mẫu A3-ĐƠN).

(2) Hồ sơ pháp lý của tổ chức chủ trì: Bản sao Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kính doanh; điều lệ hoạt động của tổ chức (nếu có).

(3) Thuyết minh nhiệm vụ theo mẫu phù hợp từng loại nhiệm vụ (Mẫu A4- 1-TMĐTKH, Mẫu A4-2-TMĐTXH, Mẫu A4-4-TMDAKHCN) và dự toán kinh phí thực hiện trong thuyết minh theo mẫu A4-5-PLTM.

(4) Tóm tắt hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức, cá nhân đăng ký chủ trì nhiệm vụ (Mẫu A5-CQCT).

(5) Tóm tắt hoạt động khoa học và công nghệ của cơ quan chuyển giao công nghệ (đối với dự án ứng dụng, chuyển giao công nghệ), cơ quan phối hợp (nếu có) theo Mẫu A6-CQCG.

(6) Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ nhiệm và các thành viên thực hiện chính nhiệm vụ, thư ký khoa học có xác nhận của cơ quan quản lý nhân sự (Mẫu A7-LLKH).

(7) Sơ yếu lý lịch khoa học của chuyên gia nước ngoài kèm theo giấy xác nhận về mức lương chuyên gia (trường hợp thuê chuyên gia nước ngoài).

(8) Văn bản xác nhận về sự đồng ý của các tổ chức phối hợp thực hiện nhiệm vụ theo Mẫu A8-XNPH (nếu có).

(9) Văn bản chứng minh năng lực về nhân lực khoa học và công nghệ, trang thiết bị của đơn vị phối hợp và khả năng huy động vốn từ nguồn khác để thực hiện (trường hợp có đơn vị phối hợp, huy động vốn từ nguồn khác).

(10) Văn bản chứng minh năng lực huy động vốn từ nguồn khác (đối với nhiệm vụ có yêu cầu).

(11) Báo giá thiết bị, nguyên vật liệu chính cần mua sắm, dịch vụ cần thuê để thực hiện nhiệm vụ (thời gian báo giá không quá 30 ngày tính đến thời điểm nộp hồ sơ). Báo giá được cập nhật, điều chỉnh, bổ sung trước thời điểm họp thẩm định kinh phí (nếu cần). Các file biểu mẫu nêu trên được đăng trên trang thông tin điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ: http://www.sokhoahoccongnghe.phutho.gov.vn.

Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn được lập thành 10 bộ, trong đó có 01 bộ hồ sơ gốc (có dấu và chữ ký trực tiếp) và 01 bản điện tử của hồ sơ ghi trên đĩa quang (dạng PDF, không đặt mật khẩu) được đóng gói trong túi hồ sơ dán kín và niêm phong, bên ngoài ghi rõ: Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2024; Tên nhiệm vụ; Tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân đăng ký chủ trì và tổ chức tham gia phối hợp thực hiện; Họ tên cá nhân đăng ký chủ nhiệm và danh sách cá nhân tham gia chính thực hiện nhiệm vụ; Danh mục tài liệu có trong hồ sơ.

2. Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến 16 giờ 30 phút, ngày 30/11/2023.

3. Nơi nhận hồ sơ:

- Đề tài Chương trình Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ: Nộp hồ sơ tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Phú Thọ - đường Trần Phú, phường Tân Dân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

- Dự án Chương trình Nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm hàng hoá: Nộp hồ sơ tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Thọ - Đường Trần Toại, Khu 6 xã Phượng Lâu, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

4. Lưu ý về hồ sơ hợp lệ: Hồ sơ được xem là hợp lệ phải có đầy đủ thành phần hồ sơ theo quy định và các biểu mẫu phải đáp ứng yêu cầu phù hợp về thể thức và nội dung; phải nộp đúng thời hạn (căn cứ vào dấu bưu điện nơi gửi hoặc dấu văn thư nhận nếu gửi trực tiếp). Các hồ sơ không hợp lệ sẽ không được xem xét tuyển chọn và không được gửi trả lại.

Sở Khoa học và Công nghệ trân trọng thông báo./.

Nguồn: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Thọ