Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ Nghiên cứu, dự báo và giải pháp phòng ngừa, đảm bảo an ninh môi trường, an ninh nguồn nước liên quan đến khai thác, sản xuất, kinh doanh than và nhiệt điện trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

  1. Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu, dự báo và giải pháp phòng ngừa, đảm bảo an ninh môi trường, an ninh nguồn nước liên quan đến khai thác, sản xuất, kinh doanh than và nhiệt điện trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
  2. Dự kiến mục tiêu, sản phẩm chung cần đạt được

2.1. Mục tiêu

- Đánh giá thực trạng các nguy cơ, thách thức, mối đe dọa an ninh môi trường, công tác bảo đảm an ninh môi trường liên quan đến phế thải than (đất đá thải) và tro xỉ nhiệt điện than trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh làm cơ sở cho việc đánh giá thực trạng hệ thống cơ chế, chính sách, pháp luật và thực hiện các biện pháp bảo vệ an ninh môi trường và phục vụ phát triển bền vững tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030.

- Dự báo tình hình an ninh môi trường liên quan đến phế thải than (đất đá thải) và tro xỉ nhiệt điện than trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, tầm nhìn đến năm 2030.

- Xây dựng các giải pháp, phương án phòng ngừa, ứng phó, bảo đảm an ninh môi trường và an ninh nguồn nước liên quan đến phế thải than (đất đá thải) và tro xỉ nhiệt điện than trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2022-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

2.2. Sản phẩm:

- Báo cáo đánh giá thực trạng phế thải than trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh và các nguy cơ, thách thức, mối đe dọa an ninh môi trường.

- Báo cáo Đánh giá thực trạng tro xỉ nhiệt điện than trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh và các nguy cơ, thách thức.

- Báo cáo Dự báo tình hình an ninh môi trường liên quan đến phế thải than (đất đá thải) và tro xỉ nhiệt điện than trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, tầm nhìn đến năm 2030.

- Báo cáo Giải pháp, phương án phòng ngừa, ứng phó, bảo đảm an ninh môi trường và an ninh nguồn nước liên quan đến phế thải than (đất đá thải) và tro xỉ nhiệt điện than trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2022-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

- Báo cáo Phương án mô hình bảo đảm an ninh môi trường liên quan tới phế thải than cho một mỏ than cụ thể.

- Báo cáo Phương án mô hình bảo đảm an ninh môi trường liên quan tới tro xỉ nhiệt điện than của một nhà máy nhiệt điện than cụ thể trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

- Báo cáo tổng hợp, báo cáo tóm tắt nhiệm vụ.

3. Điều kiện đăng ký tham gia tuyển chọn

Tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia tuyển chọn phải đáp ứng các yêu cầu tại Điều 4 Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh được ban hành kèm theo Quyết định số 19/2020/QĐ–UBND ngày 06/7/2020 của UBND tỉnh Quảng Ninh.

4. Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn:

4.1. Thành phần hồ sơ:

(1). Đơn đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN;

(2). Thuyết minh nhiệm vụ KH&CN;

(3). Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KH&CN của tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ KH&CN (nếu có);

(4). Tóm tắt hoạt động KH&CN của tổ chức đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN hoặc sơ yếu lý lịch và các văn bản chứng minh năng lực của cá nhân đăng ký chủ trì;

(5). Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ nhiệm và các cá nhân đăng ký thực hiện chính nhiệm vụ KH&CN có xác nhận của thủ trưởng cơ quan, đơn vị có thẩm quyền hoặc các văn bản chứng minh năng lực của cá nhân;

        (6). Văn bản xác nhận về sự đồng ý của các tổ chức, cá nhân đăng ký phối hợp thực hiện nhiệm vụ KH&CN (nếu có);

        (7). Báo giá thiết bị, nguyên vật liệu chính cần mua sắm và các tài liệu liên quan để thực hiện nhiệm vụ KH&CN;

        (8). Văn bản pháp lý cam kết và giải trình khả năng huy động vốn từ các nguồn ngoài ngân sách nhà nước: Báo cáo tài chính của đơn vị tham gia góp vốn trong 2 năm gần nhất, cam kết cho vay vốn hoặc bảo lãnh vốn vay của tổ chức tín dụng, cam kết pháp lý và xác nhận về việc góp vốn của tổ chức chủ trì và các tổ chức tham gia (trường hợp có huy động vốn);

      (9). Văn bản chứng minh năng lực về nhân lực KH&CN, trang thiết bị của đơn vị phối hợp để thực hiện nhiệm vụ (trường hợp có đơn vị phối hợp);

4.2. Số lượng hồ sơ: 01 bản chính trình bày và in trên khổ giấy A4, sử dụng phông chữ tiếng Việt của bộ mã ký tự Unicode theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6909:2001, cỡ chữ 14 và 10 bản sao.

5. Thời gian và nơi nhận hồ sơ

5.1. Thời gian nộp hồ sơ: Trước 16h30 ngày 09/12/2022.

5.2. Nơi nhận hồ sơ: Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn được gửi trực tiếp hoặc theo đường bưu điện về Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ninh, địa chỉ: tầng 15, Khu Liên cơ quan số 3, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh. (Hồ sơ gửi qua đường bưu điện được tính theo dấu của Bưu điện).

6. Yêu cầu của Hồ sơ:

Hồ sơ nộp đúng hạn; đầy đủ thành phần như quy định tại mục IV, được đóng gói niêm phong và bên ngoài ghi rõ: Tên nhiệm vụ; Tên, địa chỉ và số điện thoại của tổ chức/cá nhân đăng ký chủ trì và chủ nhiệm nhiệm vụ; Danh mục tài liệu có trong hồ sơ

Tệp đính kèm

19. quy dinh.pdf

62_TBTC. Đảm bảo an ninh Mt than.pdf

Mẫu 10. Đơn đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ.doc

Mẫu 11b. Thuyết minh nhiệm vụ XH,NV.doc

Nguồn: Sở Khoa học và Công nghệ Tỉnh Quảng Ninh