Thông báo đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ năm 2025 tỉnh Tây Ninh

Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) thông báo định hướng phát triển KH&CN ưu tiên của tỉnh Tây Ninh và thời hạn gửi đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2025 đến các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

Ngày 03/01/2024, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) thông báo định hướng phát triển KH&CN ưu tiên của tỉnh Tây Ninh và thời hạn gửi đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2025 đến các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; các tổ chức, cá nhân có hoạt động KH&CN trong và ngoài tỉnh như sau:

1. Về định hướng đề xuất đặt hàng

Tập trung vào định hướng ưu tiên tại các văn bản sau:

- Thông báo số 4259/TB-UBND ngày 12/12/2022 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc thông báo định hướng ưu tiên đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ KH&CN giai đoạn 2023-2025;

- Kế hoạch số 108-KH/TU ngày 01/11/2022 của Tỉnh uỷ Tây Ninh tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận giai đoạn 2022-2025;

- Kế hoạch số 2502/KH-UBND ngày 08/8/2023 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 31/3/2023 của Tỉnh ủy Tây Ninh về Phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2030;

- Kế hoạch số 3300/KH-UBND ngày 20/10/2023 của UBND tỉnh về thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 30/01/2023 của Bộ Chính trị về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới;

- Kế hoạch số 1962/KH-UBND ngày 20/8/2020 của UBND tỉnh Tây Ninh triển khai Quyết định số 696/QĐ-TTg ngày 25/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 50-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XI về phát triển KH&CN phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế;

- Hướng dẫn số 1971/HD-UBND ngày 29/6/2023 của UBND tỉnh Tây Ninh  hướng dẫn Danh mục cây trồng chủ lực được hỗ trợ tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh;

- Các mục tiêu, quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, huyện, thị xã, thành phố, các sở, ban, ngành trong tỉnh.

2. Đề xuất, đặt hàng phải đáp ứng các yêu cầu sau:

- Có đủ căn cứ về tính cấp thiết và phù hợp với chủ trương, định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; có tính mới, khả năng ứng dụng cao và dựa trên nhu cầu đặt hàng của các sở, ban, ngành trong tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố; có sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp KH&CN của tỉnh.

- Đáp ứng các tiêu chí của nhiệm vụ KH&CN theo quy định quản lý nhiệm vụ KH&CN trên địa bàn tỉnh.

- Có tính bền vững và có khả năng duy trì, nhân rộng kết quả sau khi kết thúc. Có địa chỉ ứng dụng các kết quả chính được tạo ra và được cơ quan, tổ chức trong tỉnh cam kết sử dụng kết quả khi nhiệm vụ KH&CN hoàn thành. Tổ chức, cơ quan ứng dụng kết quả dự kiến phải có năng lực để tiếp nhận và triển khai một cách hiệu quả kết quả tạo ra;

- Có yêu cầu thời gian (tính từ thời điểm đặt hàng đến thời điểm có kết quả) phù hợp để đảm bảo tính khả thi cho việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ KH&CN.

3. Về thời hạn và thành phần hồ sơ đề xuất đặt hàng theo kế hoạch

-  Thời hạn nhận đề xuất, đặt hàng: từ ngày ra thông báo đến 16 giờ 30 phút ngày 29/3/2024.

- Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố: đề xuất, đặt hàng những vấn đề KH&CN cần giải quyết thuộc phạm vi quản lý của ngành ở cấp tỉnh; phối hợp, cho ý kiến, lựa chọn các đề xuất, đặt hàng đáp ứng yêu cầu đặt hàng (đối với đề xuất của các tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực quản lý) gửi về Sở KH&CN trong thời hạn quy định.

- Các tổ chức, cá nhân có hoạt động KH&CN trong và ngoài tỉnh: gửi đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN đảm bảo thành phần hồ sơ theo quy định (hồ sơ đã có ý kiến, đặt hàng thực hiện của đơn vị dự kiến thụ hưởng kết quả nghiên cứu trên địa bàn tỉnh Tây Ninh)hoặc phối hợp các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố  ý kiến, đặt hàng gửi đến Sở KH&CN trong thời hạn quy định

- Thành phần hồ sơ đề xuất đặt hàng:

Gồm 03 thành phần sau:

(1) Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ: Đề tài khoa học và công nghệ thực hiện theo Mẫu A1-ĐXNVDự án sản xuất thử nghiệm thực hiện theo Mẫu A2-ĐXNV; Đề án khoa học thực hiện theo Mẫu A3-ĐXNV.

(2) Công văn đề nghị đặt hàng/phối hợp đặt hàng của các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố.

(3) Văn bản cam kết sử sụng kết quả nghiên cứu của cơ quan, tổ chức trong tỉnh khi nhiệm vụ KH&CN hoàn thành.

4.  Đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN đột xuất:

(Theo Điều 13, Quyết định số 48/2015/QĐ-UBND ngày 21/9/2015 của UBND tỉnh Tây Ninh)

- Nhiệm vụ khoa học và công nghệ đột xuất do Lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

- Thành phần hồ sơ đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ gồm:

+ Văn bản giao nhiệm vụ của Lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh;

+ Công văn đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ của tổ chức chủ trì;

+ Đề cương nghiên cứu, sản phẩm dự kiến và dự toán kinh phí thực hiện theo mẫu sau: đối với đề tài nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ cấp tỉnh thuyết minh theo Biểu B1-2a – TMĐTCN; đề tài nghiên cứu khoa học Xã hội và Nhân văn cấp tỉnh theo Biểu B1-2b-TMĐTXH; dự án sản xuất thử nghiệm cấp tỉnh theo Biểu B1-2c-TMDA; đề án khoa học cấp tỉnh theo Biểu B1-2d-TMĐA.

Ngoài ra, theo tính cấp thiết, Sở KH&CN sẽ có Thông báo tại từng thời điểm cụ thể.

Văn bản đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ KH&CN năm 2024 vui lòng gửi về địa chỉ: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tây Ninh, số 211, đường 30/4, khu phố 2, phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

Sở KH&CN chỉ nhận hồ sơ đầy đủ theo yêu cầu của thông báo này và chỉ thông báo kết quả các nhiệm vụ KH&CN của các tổ chức, cá nhân có đề xuất được UBND tỉnh phê duyệt trong Kế hoạch.

Thông tin chi tiết xin liên hệ: Phòng Quản lý Khoa học – Sở KH&CN Tây Ninh; điện thoại: 0276.3825849; email: qlkh@tayninh.gov.vn

Nguồn: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tây Ninh