Thông báo Đăng ký tham gia Giải thưởng chất lượng Quốc gia năm 2024 tỉnh Kon Tum

Thực hiện Văn bản số 45/TCCL-GTCL ngày 24/01/2024 của Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam về việc ban hành kế hoạch hoạt động Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2024 (GTCLQG).

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum thông báo đến quý tổ chức, doanh nghiệp đăng ký tham dự GTCLQG năm 2024, như sau:

1. Giới thiệu chung về GTCLQG

GTCLQG là giải thưởng cấp Quốc gia do Thủ tướng Chính phủ trao tặng cho các tổ chức, doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh. Giải thưởng vừa là mục tiêu, vừa là công cụ để các doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh sản phẩm, hàng hóa của mình. GTCLQG được quy định tại Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá và thuộc hệ thống Giải thưởng Chất lượng Quốc tế Châu Á - Thái Bình Dương (GPEA) của Tổ chức Chất lượng Quốc tế Châu Á - Thái Bình Dương (GPQO). Bộ Khoa học và Công nghệ là cơ quan được Chính phủ giao cho chủ trì tổ chức hoạt động xét tặng hàng năm.

2. Quyền lợi của tổ chức, doanh nghiệp đạt giải

Các tổ chức, doanh nghiệp đạt GTCLQG được phép thông báo, tuyên truyền, quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng hoặc các hình thức giới thiệu khác về đơn vị mình, được sử dụng biểu tượng của GTCLQG trên sản phẩm, ấn phẩm của tổ chức, doanh nghiệp.

Tổ chức, doanh nghiệp đạt Giải vàng chất lượng quốc gia được Bộ Khoa học và Công nghệ đề cử tham dự các giải thưởng chất lượng khu vực và quốc tế.

Các tổ chức, doanh nghiệp đạt giải được ưu tiên vay vốn từ Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ quốc gia, Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia, Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ ở các bộ, ngành, địa phương và các quỹ khác theo quy định của pháp luật; ưu tiên tham gia các chương trình, dự áp cấp quốc gia về phát triển, chuyển giao công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng.

3. Điều kiện đăng ký tham dự

- Các tổ chức, doanh nghiệp đăng ký tham dự GTCLQG phải đáp ứng các điều kiện: Có tư cách pháp nhân; đã hoạt động sản xuất, kinh doanh và dịch vụ liên tục tại Việt Nam và không vi phạm các quy định của pháp luật trong thời gian ít nhất 36 tháng tính đến thời điểm đăng ký tham dự GTCLQG.

- Tổ chức, doanh nghiệp đã đạt GTCLQG không hạn chế số lần và thời gian tham dự.

- Tổ chức, doanh nghiệp đã đạt Giải Vàng Chất lượng quốc gia thì sau 02 năm kể từ năm được Thủ tướng Chính phủ tặng Giải Vàng Chất lượng quốc gia được tiếp tục tham dự lại GTCLQG.

4. Tiêu chí giải thưởng

GTCLQG được đánh giá theo 07 tiêu chí:

Vai trò của lãnh đạo (120 điểm); chiến lược hoạt động (85 điểm); chính sách định hướng vào khách hàng và thị trường (85 điểm); đo lường, phân tích và quản lý tri thức (90 điểm); quản lý nguồn nhân lực (85 điểm); quản lý quá trình hoạt động (85 điểm); kết quả hoạt động (450 điểm).

Tổng điểm tối đa của 7 tiêu chí: 1000 điểm

5. Hình thức giải thưởng 

GTCLQG bao gồm:

- Giải vàng chất lượng quốc gia (đạt từ 800 điểm trở lên).

- Giải thưởng chất lượng quốc gia (đạt từ 600 điểm trở lên).

Tổ chức, doanh nghiệp đạt giải được nhận cúp GTCLQG, giấy chứng nhận của Bộ Khoa học và Công nghệ. Tổ chức, doanh nghiệp đạt Giải Vàng Chất lượng Quốc gia được đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen.

6. Hồ sơ đăng ký tham dự GTCLQG

a. Đơn đăng ký tham dự GTCLQG (có mẫu Đơn đăng ký kèm theo);

b. Báo cáo giới thiệu chung về tổ chức, doanh nghiệp;

c. Báo cáo tự đánh giá theo 07 tiêu chí của GTCLQG;

d. Tài liệu chứng minh về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến (bản sao y bản chính có ký tên và đóng dấu của tổ chức, doanh nghiệp), chứng chỉ hoặc tài liệu liên quan;

đ. Tài liệu chứng minh về sự phù hợp của sản phẩm, hàng hóa chính với các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng (bản sao y bản chính có ký tên và đóng dấu của tổ chức, doanh nghiệp);

e. Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc kế hoạch bảo vệ môi trường được phê duyệt và các kết quả quan trắc hằng năm hoặc báo cáo giám sát môi trường định kỳ theo quy định của pháp luật trong 03 năm gần nhất (bản sao y bản chính có ký tên và đóng dấu của tổ chức, doanh nghiệp);

g. Xác nhận thực hiện nghĩa vụ thuế với Nhà nước và thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động hằng năm trong 03 năm gần nhất (bản sao y bản chính có ký tên và đóng dấu của tổ chức, doanh nghiệp);

h. Bản sao y bản chính (có ký tên và đóng dấu của tổ chức, doanh nghiệp) các tài liệu khác về kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của tổ chức, doanh nghiệp trong 03 năm gần nhất (nếu có).

7. Thời gian tiếp nhận hồ sơ:

 - Thời gian đăng ký tham dự GTCLQG: Kể từ ngày thông báo đến hết ngày 31/3/2024.

- Thời gian nhận đầy đủ hồ sơ tham dự GTCLQG:Trước ngày 31/5/2024.

 Sau khi nhận được đơn Đăng ký tham dự GTCLQG năm 2024 của tổ chức, doanh nghiệp, Sở Khoa học và Công nghệ sẽ hướng dẫn doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ (viết báo cáo, lập hồ sơ tham dự, nộp hồ sơ tham dự). 

Chi tiết liên hệ Sở Khoa học và Công nghệ Kon Tum (Địa chỉ: Tầng 4, Tòa Nhà B Trung tâm Hành chính tỉnh - Tổ 8, phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Điện thoại:  02603. 3862 518;  Di động: 0983574908 (Hòa) để được hướng dẫn./.

Thông báo: File đính kèm

Mẫu đơn đăng ký: File đính kèm

Nguồn: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum