Tập san Khoa học Công nghệ - số 16 - 2019

STT Tên dự án, nhiệm vụ khoa học công nghệ Người chủ trì và các thành viên Đối tác trong nước và quốc tế Thời gian thực hiện Kinh phí thực hiện Tóm tắt sản phẩm, ứng dụng thực tiễn
1 On the performance of VSI Shewhart control chart for monitoring the coefficient of variation in the presence of measurement errors Quoc Thong Nguyen
Huu Du Nguyen

Kim Phuc Tran
Dang Phuc Ho
  01/2019   Bài báo trình bày hiệu suất của kiểm đồ Shewhart cải tiến với khoảng thời gian lấy mẫu thay đổi trong giám sát hệ số biến thiên dưới tác động của sai số đo lường. Kết quả nghiên cứu chỉ ra cho thấy kiểm đồ này có hiệu suất tốt hơn hẳn so với kiểm đồ Shewhart truyền thống nhưng vẫn giữ được sự đơn giản trong thiết kế và thực hiện. Kiểm đồ này có thể được thay thế trong giám sát quá trình trong sản xuất công nghiệp
2 Impacts of climatic and varietal changes on phenology and yield components in rice production in Shonai region of Yamagata Prefecture, Northeast Japan for 36 years Toan Nguyen-Sy
Weiguo Cheng, Keitaro Tawaraya
Kazuaki Sugawar
Kazuhiko Kobayashic
  02/2019   Nghiên cứu về các yếu tố ảnh hưởng đến lúa: qua giống, nhiệt độ và vùng miền đều ảnh hưởng đến sự phát triển và chất lượng lúa
3 Design of a Variable Sampling Interval EWMA Median Control Chart Kim Phuc Tran
Philippe Castagliola
Thi Hien Nguyen
Anne Cuzol
  04/2019   Nghiên cứu này đã tập trung vào thiết kế một kiểm đồ đồ trung bình trượt có trọng theo hàm mũ với khoảng thời gian lấy mẫu thay đổi giám sát giá trị Median của một đặc tính chất lượng. Kết quả cho thấy kiểm đồ có thể phát hiện rất nhanh chóng sự thay đổi của Median của một quá trình sản xuất. Kiểm đồ này có thể ứng dụng rộng rãi trong kiểm soát/giám sát quá trình công nghiệp