SEMINAR " AI-CHATGPT TRONG GIÁO DỤC, NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ TRUYỀN THÔNG'

Tên gọi: SEMINAR " AI-CHATGPT TRONG GIÁO DỤC, NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ TRUYỀN THÔNG'

Thời gian & Địa điểm: 

Buổi 1: lúc 8h00 ngày 10.03.2023, Hội trường Edison

Buổi 2: lúc 14h00 ngày 16.03.2023, Hội trường 709

Diễn giả: 

Buổi 1: Diễn giả Tuấn Hà - Chủ tịch Vinalink Academy

Buổi 2: Diễn giả Hoàng Nam Tiến - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty FPT Telecom, Tập đoàn FPT

Hình thức: 

Trực tiếp và gián tiếp:

Link tham dự online Buổi 1 - Diễn giả Hoàng Nam Tiến: https://meet.google.com/juj-dvnk-ekf