Điều tra nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ năm 2022

Điều tra nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ năm 2022 được thực hiện theo Quyết định số 975/QĐ-BKHCN ngày 10/06/2022.

Thông tin về nội dung và thời gian điều tra nghiên cứu khoa học và phát triển ng nghệ năm 2022 theo quy định của pháp luật hiện hành.

Link bài viết: https://skhcn.quangnam.gov.vn/webcenter/portal/sokhcn/pages_tin-tuc/chi-tiet?dDocName=PORTAL344749