Thông báo Về việc đề xuất đề tài/dự án thuộc chương trình KH&CN trọng điểm cấp Quốc gia giai đoạn đến năm 2025

Nhằm triển khai chương trình KH&CN trọng điểm cấp Quốc gia giai đoạn đến năm 2025 " Hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ của công nghiệp 4.0", Bộ Khoa học và Công nghệ kêu gọi các Sở ban ngành, trường Cao đẳng, Đại học, các Doanh nghiệp đề xuất các đề tài/ dự án, bắt đầu thực hiện từ năm 2021. 

Các đề tài/dự án phải đáp ứng được yêu cầu do Bộ Khoa học và Công nghệ đưa ra: Phù hợp với mục tiêu, nội dung, sản phẩm đã được ban hành tại Quyết định số 28813/QĐ-BKHCN ngày 27/9/2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt Chương trình; Các đề tài sẽ được tiếp nhận theo các nhóm thuộc khung chương trình KC-4.0/19-25; Các đề xuất cần có địa chỉ ứng dụng các kết quả do đề tài/dự án tạo ra, cam kết hỗ trợ hoàn thiện, chuyển giao công nghệ và triển khai trực tiếp trong đời sống...

Thời gian nhận đề xuất: từ 8h ngày 01/11/2019 đến 17h ngày 30/11/2019

Địa chỉ nhận hồ sơ đề xuất: Bản in được gửi qua đường công văn gửi đến địa chỉ Bộ Khoa học và Công nghệ, 113 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội

Mọi thông tin chi tiết đề nghị liên hệ : bà Võ Thị lan Anh, Vụ Công nghệ cao, Bộ Khoa học và Công nghệ, điện thoại: 04.35560699, email: ntlanh@most.gov.vn

Phòng Quản lý khoa học xin thông báo để các Khoa và các nhân được biết và đề xuất các đề tài/dự án khoa học và công nghệ tham gia chương trình.

http://THÔNG BÁO TỪ SỞ KH&CN ĐÀ NẴNG