THÔNG BÁO ĐỀ XUẤT NHIỆM VỤ KHCN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 2021

Phòng Quản lý Khoa học hân hạnh gửi đến các cá nhân/đơn vị quan tâm thông tin về Thông báo số 12/TB-SKHCN ngày 28/01/2021 của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng về việc đề xuất đề tài, đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) cấp thành phố và cấp cơ sở của thành phố Đà Nẵng năm 2021.

Thời hạn nộp đề xuất, đặt hàng: Sở Khoa học và Công nghệ tiếp nhận đề xuất đặt hàng thường xuyên liên tục trong năm. Các quý thầy cô có đề xuất đối với các đề tài, đơn đặt hàng trong đợt 1 năm 2021 gửi phiếu đề xuất về Sở Khoa học và Công nghệ trước ngày 12/03/2021.

Xem chi tiết thông báo và hướng dẫn tại: https://dost.danang.gov.vn/documents/11328/3180401/12.TB.SKHCN.signed.signed.signed.pdf

Từ khóa