TB Đề xuất Dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi thực hiện từ năm 2021 tại Đắk Lắk

Phòng Khoa học nhận được Thông báo số 29/TB-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk về việc Đề xuất Dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi thực hiện từ năm 2021. Theo đó, ưu tiên các dự án thực hiện việc ứng dụng, chuyển giao công nghệ tại vùng khó khăn, vùng dân tộc thiếu số, dự án có sự tham gia của doanh nghiệp với vai trò là hạt nhân trong sản xuất hàng hóa tại địa phương.

Hồ sơ thuyết minh dự án:

  • Thuyết minh Dự án theo quy định (Mẫu B1.1.TMDA);
  • Tóm tắt hoạt động khoa học của tổ chức chủ trì (Mẫu B1.2 -HĐTCCT);
  • Lý lịch khoa học của chủ nhiệm dự án (Mẫu b1.3.LLKHCN);
  • Tóm tắt hoạt động của tổ chức hỗ trợ ứng dụng công nghệ (Mẫu B1.4.HĐTCHTNC);
  • Phiếu đề xuất đặt hàng dự án theo quy định (Mẫu B1.5.ĐXĐHDA);
  • Tài liệu minh chứng xuất xứ công nghệ theo quy định tại khoản 4 Điều 6 của Thông tư 07/2016/TT-BKHCN ngày 22/04/2016;
  • Dự toán kinh phí xây dựng thực hiện dự án theo quy định tại thông tư số 348/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016;

Hồ sơ gồm 12 bản (01 bản gốc và 11 bản sao) và 01 đĩa CD ghi dữ liệu của hồ sơ.

Địa chỉ nhận hồ sơ: Sở Khoa học và Công nghệ Đắk Lắk (Phòng Quản lý Khoa học, số 15A, Trường Chinh, TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) và gửi kèm 01 bản điện tử đến email: qlkh@khcn.daklak.gov.vn, chậm nhất trước ngày 16/03/2020.

Phòng Khoa học trân trọng thông báo đến quý Khoa để thực hiện.

File đính kèm: 29/TB-SKHCN