Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký đề tài thuộc Chương trình tài trợ song phương NAFOSTED – FWO (Bỉ) 2022

Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia (NAFOSTED) và Quỹ Khoa học Flanders (FWO) đã ký kết Biên bản thỏa thuận chung về triển khai chương trình cùng tài trợ cho các đề tài hợp tác nghiên cứu khoa học giữa các nhà khoa học Việt Nam và nhà khoa học Flanders.

Theo khung Thỏa thuận, thời gian thực hiện các đề tài thuộc Chương trình từ hai đến ba năm. Thuyết minh đề cương nghiên cứu cần thể hiện được ý nghĩa, giá trị của nghiên cứu, sự phối hợp chặt chẽ giữa hai bên, sự cần thiết và hiệu quả đối với cả phía Việt Nam và phía Flanders.


Lĩnh vực tài trợ

Chương trình tài trợ đề tài nghiên cứu cơ bản trong các lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật, khoa học xã hội và nhân văn.

Kinh phí tài trợ

NAFOSTED sẽ dành một khoản kinh phí hàng năm là 300,000 Euro để tài trợ cho các đề tài hợp tác nghiên cứu thuộc Chương trình. Kinh phí dự toán đối với các đề tài phía Việt Nam được xây dựng trên cơ sở Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22/4/2015 của Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và ng nghệ Hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và ng nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước và Thông tư liên tịch số 27/2015/TTLT-BKHCN-BTC ngày 30/12/2015 của Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và ng nghệ Quy định khoán chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và ng nghệ sử dụng ngân sách nhà nước.

Hồ sơ đăng ký

Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ được phối hợp xây dựng bởi 01 chủ nhiệm đề tài (CNĐT) Việt Nam và 01 đồng CNĐT Flanders. Về phía NAFOSTED, điều kiện hợp lệ của CNĐT được thực hiện theo quy định tại Khoản 2, Điều 10 của Thông tư số 37/2014/TT-BKHCN ngày 12/12/2014.

Phía Flander, mẫu hồ sơ đăng ký được đăng tải trên website của FWO.

Phía Việt Nam, hồ sơ đăng ký đề tài gồm có:

– Đơn đăng kí đề tài (Mẫu FWO 1, FWO 1V – Khai trực tiếp trên hệ thống online OMS)

– Thuyết minh đề cương nghiên cứu, gồm: Thuyết minh đề cương và Dự toán kinh phí (Mẫu FWO 2.1 & 2.1V, FWO 2.2 & 2.2V).

– Lý lịch khoa học của CNĐT và từng thành viên nhóm nghiên cứu (Mẫu CV1, CV2 – Khai trực tiếp trên hệ thống online OMS)

Thời hạn nộp hồ sơ: từ ngày 16/06/2022 đến 17h00 ngày 20/09/2022

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ: 
Phương thức 1. Nộp hồ sơ qua hệ thống OMS với đầy đủ chữ ký và dấu điện tử.
Phương thức 2. Nộp hồ sơ online qua hệ thống OMS. Sau đó in hồ sơ từ hệ thống, ký (mực xanh), đóng dấu xác nhận và gửi tới địa chỉ:
 📌Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ 
 📌Quốc gia Số 39 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội
(Trên phong bì ghi rõ: Hồ sơ NAFOSTED – FWO năm 2022).

Để biết thêm chi tiết mời bạn đọc vào nguồn: https://nafosted.gov.vn/thong-bao-tiep-nhan-ho-so-dang-ky-de-tai-thuoc-chuong-trinh-tai-tro-song-phuong-nafosted-fwo-bi-2022/