QĐ thành lập Hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường năm 2015 (ThS. Trương Văn Trí)

Căn cứ Quyết định số 664/QĐ-TTg ngày 21/5/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập trường Đại học Đông Á trên cơ sở trường Cao đẳng Đông Á;

Căn cứ Quy định số 136/QĐ-ĐHĐA ngày 03/09/2010 của Hiệu trưởng trường Đại học Đông Á về việc quản lý đề tài Khoa học và Công nghệ cấp trường/khoa;

Căn cứ Quyết định số 425/QĐ-ĐHĐA ban hành ngày 21 tháng 11 năm 2012 của Hiệu trưởng về Quy định hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên trường Đại học Đông Á;

Căn cứ kết quả thực hiện đề tài theo hợp đồng số 20/HĐ/NCKH-ĐHĐA ngày 11 tháng 4 năm 2014 về việc triển khai nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp trường;

Theo đề nghị của phòng Khoa học trường Đại học Đông Á, Hiệu trưởng Trường Đại học Đông Á Quyết định hành lập Hội đồng nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường “Xây dựng mô hình kế toán doanh nghiệp ảo phục vụ đào tạo” do ông Trương Văn Trí làm chủ nhiệm...

Chi tiết xem ở file đính kèm