QĐ thành lập Hội đồng khoa học xét duyệt đề cương đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường năm 2015_ThS. Lương Nguyễn Hoàng Phương, ThS. Nguyễn Tấn Khoa...

             Quyết định số 147/QĐ-ĐHĐA, ngày 23/4/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Đông Á Về việc thành lập Hội đồng khoa học xét duyệt đề cương đề tài NCKH cấp Trường năm 2015 của ThS. Lương Nguyễn Hoàng Phương, ThS. Nguyễn Tấn Khoa...

Xem chi tiết ở file đính kèm