HỘI THẢO TẬP HUẤN "PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ CÁCH THỨC VIẾT BÀI BÁO KHOA HỌC TRONG CÁN BỘ GIẢNG VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á"